Salgs­boom af ulov­li­ge pe­ber­sprays

BT - - NYHEDER -

OP­RUST­NING Fle­re og fle­re dan­ske­re er si­den nytår be­gyndt at ru­ste sig med pe­ber­sprays købt i Tys­kland. Så­dan ly­der mel­din­gen fra Eric Thiel, der er in­de­ha­ver af vå­ben­bu­tik­ken Au­gust Clau­berg i Flens­borg.

»Vi har i lø­bet af novem­ber og de­cem­ber op­le­vet en stor stig­ning i an­tal­let af kun­der. Før jul var det isa­er ty­ske­re, som ru­ste­de sig mod den ind­bruds­bøl­ge, vi har op­le­vet syd for gra­en­sen i de se­ne­ste må­ne­der. Men sal­get er for al­vor eks­plo­de­ret ef­ter nytår med over­gre­be­ne i Köln. Her i ja­nu­ar har vi haft 50-60 pro­cent fle­re dan­ske kun­der end nor­malt,« si­ger Eric Thiel til BT.

Mens de ty­ske kun­der ef­ter­spør­ger alt li­ge fra pe­ber­sprays, strøm­pi­sto­ler til te­leskop­sta­en­ger, så går de dan­ske kun­der ude­luk­ken­de ef­ter pe­ber­sprays.

»Hvor vi nor­malt kun­ne sa­el­ge 200-250 pe­ber­sprays på en må­ned, så sa­el­ger vi nu om­kring 750 på en må­ned. Et kva­li­fi­ce­ret ga­et er, at 250 af dem sa­el­ges til dan­ske kun­der. Pro­cent­de­len var end­nu hø­je­re li­ge ef­ter nytår, men det er fal­det lidt, ef­ter Dan­mark ind­før­te kon­trol ved gra­en­sen,« si­ger Eric Thiel. Kø­ber til fa­mi­lie og ven­ner BT har og­så va­e­ret i kon­takt med en an­den vå­ben­han­del i Flens­borg, bu­tik­ken øn­ske­de dog ik­ke at ud­ta­le sig om ef­ter­spørgs­len.

Fle­re ting ty­der dog på, at in­teres­sen for pe­ber­sprays, som er lov­li­ge i Tys­kland, er eks­plo­de­ret, bå­de her­hjem­me og syd for gra­en­sen. I de­cem­ber skrev det ty­ske me­die Fo­cus-On­li­ne, at sal­get var for­doblet i ef­ter­års­må­ne­der­ne, og her­hjem­me er Goog­le-søg­nin­ger ef­ter pe­ber­spray det hø­je­ste i ot­te år, for­tal­te DR Syd i fre­dags.

De dan­ske kun­der hos Clau­berg er som re­gel mel­lem 20 og 50 år, og det er bå­de ma­end og kvin­der. En­kel­te fora­el­dre kom­mer med de­res te­e­na­ge­døtre

SÅ­DAN VIR­KER PE­BER­SPRAY Pe­ber­spray er be­sla­eg­tet med tå­re­gas, men har en me­get kraf­ti­ge­re virk­ning

Ind­hold:

An­ven­del­se:

Virk­ning:

Ef­fekt:

Lang­va­rig virk­ning: på 15-17 år, si­ger Eric Thiel.

Dan­sker­ne kø­ber som re­gel mel­lem fem og ti pe­ber­sprays, for­di de og­så kø­ber til fa­mi­lie og ven­ner.

»For­kla­rin­gen ly­der li­ge­som hos vo­res ty­ske kun­der, at de er ban­ge for ind­brud og hjem­me­rø­ve­re, men og­så mi­grant­si­tu­a­tio­nen og de over­greb som er sket for ny­lig i Köln og an­dre by­er, gør dem ut­ryg­ge. Der­for vil de ger­ne ha­ve en sik­ker­hed i lom­men. De dan­ske kun­der ved godt, at pe­ber­spray er ulov­ligt, men de pri­o­ri­te­rer de­res egen sik­ker­hed hø­je­re,« si­ger Eric Thiel. Ri­si­ke­rer sig­tel­se I den for­gang­ne uge be­ret­te­de fle­re un­ge kvin­der og disko­tek­se­je­re om ube­ha­ge­li­ge epi­so­der i nat­te­li­vet med mand­li­ge asylan­sø­ge­re i fle­re jy­ske by­er, blandt an­det Thi­sted og Ha­der­s­lev. Kaj Ni­el­sen, po­li­ti­in­spek­tør ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, ma­ner dog til be­sin­dig­hed.

»Der er stor for­skel på ge­ne­rel dår­lig op­før­sel i nat­te­li­vet og egent­li­ge over­greb som det, der er sket i Köln. Nu har vi hørt om en­kel­te epi­so­der fra nat­te­li­vet i Søn­der­borg og Ha­der­s­lev, men der er ik­ke no­get, der ty­der på, at det her skul­le va­e­re et om­fat­ten­de el­ler sti­gen­de pro­blem, der gør, at det skul­le va­e­re nød­ven­digt for bor­ger­ne at ru­ste sig med pe­ber­spray el­ler an­dre selv­for­svar­s­vå­ben,« si­ger Kaj Ni­el­sen, der op­ly­ser, at kon­fi­ske­ring af pe­ber­sprays ik­ke bli­ver kørt som selv­sta­en­dig sta­ti­stik, men blot reg­nes som over­tra­e­del­se af vå­ben­loven.

Hos Det Kri­mi­nal­pra­e­ven­ti­ve Råd fra­rå­der fore­byg­gel­ses­kon­su­lent An­ders Ras­mus­sen, at dan­sker­ne an­skaf­fer sig pe­ber­sprays.

»Pe­ber­sprays gi­ver en falsk form for tryg­hed. De kan og­så bru­ges som an­grebs­vå­ben, og på den må­de kan det hur­tigt ud­vik­le sig til en slags vå­ben­kapløb mel­lem pri­va­te. Des­u­den vi­ser sta­ti­stik­ker­ne, at der al­drig har va­e­ret min­dre kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, så der er ob­jek­tivt set in­gen grund til at fø­le sig ut­ryg,« si­ger An­ders Ras­mus­sen.

En då­se pe­ber­spray in­de­hol­der om­kring to mil­li­o­ner Scovil­le He­a­tu­nits. En sta­erk thailand­sk ret in­de­hol­der ty­pisk 50 til 200. Ind­hol­det er et ud­tra­ek af cayen­nepe­ber el­ler chi­li, blan­det i vand el­ler olie.

Sprøjtes mod en per­sons an­sigt fra cir­ka seks-syv me­ters af­stand.

Når va­e­sken ram­mer an­sig­tet, får man akut øjen­kram­pe og bli­ver mid­ler­ti­digt blind.

Blind­he­den va­rer i cir­ka 30-45 mi­nut­ter, det ge­ne­rel­le ube­hag for­svin­der ef­ter to ti­mer.

Spray­en gi­ver ik­ke va­ri­ge ska­der. Po­li­ti­et har si­den 1. ja­nu­ar 2008 haft pe­ber­spray som en fast del af sin ud­rust­ning. I 2014 brug­te po­li­ti­et pe­ber­spray 810 gan­ge. I 2011 var tal­let op­pe på 1654.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.