Re­ak­tion på MGP-reg­ning: Hen­sig­ter­ne var re­el­le

BT - - NYHEDER -

Med­lem­mer af den tid­li­ge­re be­sty­rel­se i Won­der­ful Co­pen­ha­gen kan bli­ve dra­get til an­svar for de sto­re bud­ge­tover­skri­del­ser, som Eu­ro­vi­sion i 2014 end­te med at ska­be. Det frem­går af en så­kaldt

fra Er­hvervs­sty­rel­sen. Men in­gen af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne hav­de per­son­lig gavn af det, der ske­te, på­pe­ger Mor­ten Jung, der selv sad i be­sty­rel­sen og er vi­ce­borg­me­ster på Fre­de­riks­berg for De Ra­di­ka­le.

»Man har et an­svar som be­sty­rel­ses­med­lem, og det må man ta­ge på sig. Men det er vig­tigt at si­ge, at der ik­ke var no­gen af de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som traf be­slut­nin­ger for egen vin­dings skyld,« si­ger han.

Mor­ten Jung kan som et af tre tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke bli­ve gjort per­son­ligt an­svar­lig, frem­går det af ag­ter­skri­vel­sen.

Det skyl­des, at han på et ek­stra­or­di­na­ert be­sty­rel­ses­mø­de stem­te imod, at Won­der­ful Co­pen­ha­gen skul­le da­ek­ke un­der­skud­det i det pro­jekt­sel­skab, som var ble­vet op­ret­tet for at af­vik­le Eu­ro­vi­sion.

Ritzau har va­e­ret i kon­takt med fle­re af de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, men in­gen af dem har øn­sket at ud­ta­le sig.

Det sam­le­de tab for Won­der­ful Co­pen­ha­gen, som Er­hvervs­sty­rel­sen vur­de­rer, at den gam­le be­sty­rel­se og le­del­se kan bli­ve holdt an­svar­lig for, er på 46 mil­li­o­ner kro­ner. De kan dog for­ment­lig ik­ke kom­me til at skul­le be­ta­le det he­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.