Und­skyl­der for drab på 24-åri­ge Met­te

BT - - NYHEDER -

AN­BRIN­GEL­SE cen­tra­le Oden­se og ne­de i går­den fik øje på en af si­ne na­bo­er, Met­te Ma­rie Tang, som ulyk­ke­lig­vis be­fandt sig der - det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt.

In­den doms­mands­ret­ten i går trak sig til­ba­ge for at vo­te­re, fik Pe­ter Naa­man­sen or­det. Det be­nyt­te­de han til at an­gre sin helt ufor­stå­e­li­ge hand­ling:

»Jeg vil godt und­skyl­de og be­kla­ge den sorg, det har for­voldt de ef­ter­lad­te,« sag­de han med ro­lig stem­me. Uden at kig­ge mod til­hø­rer­plad­ser­ne, hvor en stor del af Met­te Ma­rie Tangs na­er­me­ste fa­mi­lie sad tav­se ba­gest i den sto­re rets­sal. Føl­te sig chi­ka­ne­ret Pe­ter Naa­man­sen, som var kla­edt i en brun­grøn strik­trø­je, mør­ke­blå je­ans, vel­ple­je­de bru­ne, an­kel­lan­ge ruskinds­støv­ler og bril­ler ind­fat­tet i sort stel, sag­de, at han hav­de følt sig chi­ka­ne­ret af den un­ge kvin­de, selv om han ik­ke kun­ne gi­ve no­gen vir­ke­lig­heds­na­er for­kla­ring på det.

»Jeg for­bandt hen­de Met­te, som jeg al­drig hav­de set før, med min chef. Jeg var helt sik­ker på, at de to var i ledt­og med hin­an­den. I dag har jeg et an­det syn på det. Nu me­ner jeg, hun var fuld­sta­en­dig uskyl­dig. Men på da­va­e­ren­de tids­punkt var jeg helt sik­ker på, at de to chi­ka­ne­re­de mig. Jeg hav­de følt mig chi­ka­ne­ret i må­neds­vis, men det var før­ste gang, jeg fik tan­ken, at jeg skul­le dra­e­be no­gen. Men jeg var slet ik­ke i tvivl om, hun skul­le dra­e­bes,« sag­de ma­te­ma­tik­la­e­re­ren i vid­nes­kran­ken på an­kla­ger Ma­ri­an­ne Bircks spørgs­mål.

I hen­des do­ku­men­ta­tion kom det frem, at Pe­ter Naa­man­sen li­ge fra barn­dom­men har haft det sva­ert med al­min­de­lig so­ci­al om­gang med an­dre. Sa­er­ligt har han haft det van­ske­ligt med re­la­tio­ner til kvin­der.

I 2003 blev han di­ag­no­sti­ce­ret psy­ko­tisk og har va­e­ret me­di­ci­ne­ret si­den. Indtil må­ne­der­ne op til dra­bet var han symp­tom­fri. Men så gik det galt. Krav om er­stat­ning Den nu døm­te har he­le ti­den er­kendt sig skyl­dig og modt­og dom­men, som be­ty­der, at han ik­ke kan kom­me ud af det sa­er­ligt sik­re­de psy­ki­a­tri­ske ho­spi­tal - for­ment­lig retspsykiatrisk af­de­ling i Mid­del­fart - som han nu an­brin­ges på, før ret­ten har truf­fet ny af­gø­rel­se om det.

En an­brin­gel­ses­dom uden tids­be­stem­mel­se kan i prin­cip­pet va­re he­le li­vet.

Der blev i ret­ten fra Met­te Ma­rie Tangs ef­ter­lad­te frem­sat krav om er­stat­ning på sam­let cir­ka 1,8 mil­li­on kro­ner. Den del - ud­over 85.000 kro­ner for be­gra­vel­ses­ud­gif­ter - er sendt vi­de­re til et ci­vil­ret­ligt søgs­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.