2015 sa­et­ter var­me­re­kord

BT - - NYHEDER -

HOT HOT Ad­skil­li­ge prog­no­ser har for­ud­sagt, at 2015 vil­le bli­ve det var­me­ste år på klo­den no­gen­sin­de. Nu be­kra­ef­ter ame­ri­kan­ske for­ske­re, at det blev det. Ik­ke ale­ne var 2015 det var­me­ste år på Jor­den, si­den man be­gynd­te at må­le tem­pe­ra­tu­rer­ne i 1880. Og­så mar­ge­nen ned til de se­ne­ste må­lin­ger er den stør­ste no­gen­sin­de.

Det vi­ser nye be­reg­nin­ger fra den ame­ri­kan­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion Nasa og den of­fent­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tion Na­tio­nal Oce­a­nic and At­mosp­he­ric Ad­mi­ni­tra­tion (Noaa) iføl­ge Reu­ters og AFP.

’Si­den 1997, som på det tids­punkt hav­de var­me­re­kor­den, har 16 af de ef­ter­føl­gen­de 18 år va­e­ret var­me­re end 1997,’ står der i rap­por­ten fra Noaa iføl­ge AFP. Fort­sat sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer Sid­ste år lå tem­pe­ra­tu­ren ved jor­dens over­fla­de i gen­nem­snit 0,9 gra­der over det glo­ba­le gen­nem­snit for det 20. år­hund­re­de.

Hidtil er 2014 ble­vet må­lt til det var­me­ste år, si­den må­lin­ger­ne be­gynd­te. At tem­pe­ra­tu­ren fort­sat er ste­get, skyl­des iføl­ge for­ske­re fra Nasa og Noaa med stor sand­syn­lig­hed to ting: Den men­ne­ske­skab­te glo­ba­le op­varm­ning og El Niño, der er et na­tur­ligt fo­re­kom­men­de vej­r­fa­eno­men, som op­står om­kring hvert an­det til sy­ven­de år.

»Kli­maa­en­drin­ger er vo­res ge­ne­ra­tions ud­for­dring,« si­ger Nasas ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Char­les Bol­den, iføl­ge AFP.

»De nye be­reg­nin­ger skul­le ger­ne få de po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re op af sto­len. Nu er det på ti­de at hand­le på kli­ma­et,« si­ger han.

Iføl­ge be­reg­nin­ger­ne fra Nasa og Noaa er det isa­er Mel­le­ma­me­ri­ka og den nord­li­ge halv­del af Sy­da­me­ri­ka, der har kun­net ma­er­ke de sa­er­ligt hø­je tem­pe­ra­tu­rer sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.