Flygt­nin­gelands­by el­ler asyl­sø­gerghet­to

BT - - DEBAT -

Or­det ’lands­by’ em­mer af idyl, ro og sam­hø­rig­hed og et Dan­mark på Mor­ten Kor­chs tid. Her er ti­den gå­et lidt i stå, og al­le kom­mer hin­an­den ved. Til­sa­et­ter man or­det ’flygt­nin­ge’, så er der alt­så ta­le om et sted, hvor flygt­nin­ge er sam­let og hyg­ger sig – langt ude på lan­det. MEN HVAD NU hvis man i ste­det ’kon­cen­tre­rer’ el­ler ’sam­ler’ flygt­nin­ge i de stør­re by­er? Så er der vel ik­ke la­en­ge­re ta­le om lands­by­er? Hi­sto­risk ta­ler man om ghet­to­er. Dvs. sa­er­li­ge om­rå­der af by­en, hvor be­folk­nin­gen - ty­pisk jø­der - skul­le over­hol­de vis­se reg­ler, der ind­s­kra­en­ke­de de­res be­va­e­gel­ses- og na­e­rings­fri­hed. DEN GHET­TO­DAN­NEL­SE, VI har set i Dan­mark i ny­e­re tid, er op­stå­et, når ind­van­dre­re fri­vil­ligt har bo­sat sig i by­om­rå­der, hvor der bor man­ge an­dre med sam­me bag­grund som dem selv. Indtil nu har der va­e­ret bred po­li­tisk enig­hed om, at ghet­to­dan­nel­ser er skidt for in­te­gra­tio­nen, og man har la­vet ’ghet­to­pla­ner’, hvor der er brugt ad­skil­li­ge mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner for at fjer­ne pro­ble­met. Nu vil Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne så lø­se flygt­nin­ge­kri­sen ved at ska­be nye ghet­to­er ude på lan­det – blandt an­det ved at om­ta­le dem lidt ’la­e­kre­re’ som ’flygt­nin­gelands­by­er’. Var det så en re­el stor for­brød­ring mel­lem S og DF, vi så, da de i går sam­men med De Kon­ser­va­ti­ve tvang Ven­stre til at ’un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne’ for at op­ret­te flygt­nin­gelands­by­er – et for­slag S el­lers tid­li­ge­re har va­e­ret blankt imod? Tjoh. Ram­men er der nok enig­hed om, men slet ik­ke ind­hol­det. S og DF me­ner sim­pelt­hen no­get vidt for­skel­ligt. DFs TIL­GANG TIL in­te­gra­tion er, at det sim­pelt­hen ik­ke du­er. Par­ti­et har re­elt in­gen in­te­gra­tions­po­li­tik, for til­tag vir­ker al­li­ge­vel ik­ke og er der­med spild af pen­ge. Kort for­talt er syns­punk­tet, at flygt­nin­gelands­by­er er op­be­va­rings­lej­re, hvor flygt­nin­ge­ne kan hol­de sig i li­ve og kuk­ke­lu­re, indtil de selv fin­der ud af, at det er tid til at kom­me vi­de­re uden for Dan­mark. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE ER TRODS si­ne enor­me hold­nings­ryk i he­le spørgs­må­let sta­dig­va­ek på det hold, der me­ner, at be­bo­er­ne i ’asyl­sø­gerghet­to­en’ skal in­te­gre­re sig bl.a. ved at gå i sko­le og ar­bej­de. S ser det som et in­stru­ment til vel­lyk­ket in­te­gra­tion. Det er el­lers et br­ud med de hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger og po­li­tik, der byg­ger på, at in­te­gra­tio­nen ik­ke fun­ge­rer sa­er­ligt godt, når man sam­ler ’ny­dan­ske­re’ i bo­lig­om­rå­der, i sko­ler Hil­lary Cl­in­ton an­gri­ber nu Ber­nie San­ders. Skal han ses som en trus­sel mod hen­des drøm om at bli­ve pra­esi­dent­kan­di­dat? osv. Det er og­så der­for, at kom­mu­ner­ne i KL er lodret imod he­le ide­en om flygt­nin­gelands­by­er.

PA­NE­LET DF og S vil lø­se flygt­nin­ge­kri­sen ved at ska­be nye ghet­to­er ude på lan­det

SÅ HVAD LIG­GER der un­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes hold­nings­skift? Med flygt­nin­gelands­by­er­ne kan man skub­be pro­ble­mer­ne – og den øko­no­mi­ske byr­de – over på re­ge­rin­gen, frem for nu, hvor det er kom­mu­ner­ne, der har ho­ve­d­ansva­ret. I al fald ar­gu­men­te­rer S-K-DF med, at man vil af­la­ste de pres­se­de kom­mu­ner, der har sto­re pro­ble­mer med ind­kvar­te­ring mv. Det stats­li­ge sy­stem skal så til at op­byg­ge nye er­fa­rin­ger med en op­ga­ve, som el­lers har lig­get hos Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp og Rø­de Kors. Fejl kan na­ep­pe und­gås. FOR S ER der yder­li­ge­re den for­del, at re­ge­rin­gen får lov at bøv­le med al­le pro­ble­mer­ne, mens Met­te Fre­de­rik­sen kan se la­ek­ker ud hos nog­le va­el­ge­re frem mod kom­mu­nalval­get na­e­ste år. Sker der fejl un­der­vejs, så kan de tre par­ti­er bru­ge re­ge­rin­gen som dør­måt­te. FOR RE­GE­RIN­GEN GA­EL­DER det der­for om med ti­den at få ud­stil­let, at fa­el­les­ma­eng­den af DFs og S’ ide­er med flygt­nin­gelands­by­er er na­er­mest ik­ke­ek­si­ste­ren­de, så­dan at in­tet kon­kret for­slag no­gen­sin­de ser da­gens lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.