Krig uden blod på

BT - - NYHEDER -

du kan gø­re no­get ved det, er svun­det ind til na­e­sten in­gen­ting,« si­ger Kar­sten Mar­rup. Han til­fø­jer: »Der kan va­e­re et pro­blem, hvis man bli­ver for­fal­den til at bru­ge dro­ner, for­di det for ak­tø­ren er for­holds­vis ukom­pli­ce­ret og upro­ble­ma­tisk, for du slår sta­dig folk ihjel. Det stil­ler krav til so­li­de ef­ter­ret­nin­ger osv., for­di man ik­ke er der selv. Jeg tror ik­ke på, at man bru­ger dro­ner, som var det et com­pu­ter­spil. Men der er trods alt sta­dig for­skel på at va­e­re i krigszo­nen selv og så sid­de trygt og godt tu­sind­vis af ki­lo­me­ter va­ek.«

Sam­ti­dig, for­kla­rer Kar­sten Mar­rup, er det sta­dig så­dan, at en pi­lot i et ja­ger­fly har et bed­re ud­syn over, hvad der sker på jor­den, end dro­ne­ope­ra­tø­ren, der sid­der man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter va­ek, har.

Og der­u­d­over er der det men­tale aspekt:

»Pi­lo­ter er som of­test i ind­sats­om­rå­det, hvor de godt ved, at de er i krig. Det er de­res dag­lig­dag. Der har va­e­ret ek­semp­ler på, at dro­ne­ope­ra­tø­rer har kys­set ko­nen far­vel, af­le­ve­ret bør­ne­ne i sko­len, er gå­et på ar­bej­de, har flø­jet mis­sio­ner, hvor de har slå­et folk ihjel, hen­tet bør­ne­ne og er kørt hjem igen. Det har va­e­ret for me­get for nog­le, for­di man ik­ke ba­re så­dan kan tra­e­de ind og ud af krig,« si­ger Kar­sten Mar­rup.

Bom­be­fly uden pi­lo­ter

»Det er nok de ube­man­de­de kamp- og bom­be­fly. Det le­der tan­ker­ne hen på det ube­man­de­de mo­der­bom­be­fly, der kan deploy­e­re små, ube­man­de­de kamp­fly el­ler bom­be­fly. Det ly­der sci­en­ce­fi­ction-ag­tigt, men det er det fak­tisk ik­ke. De før­ste pro­to­ty­per fly­ver al­le­re­de, så det er ik­ke me­re end 20-30-40 år va­ek,« spår Kar­sten Mar­rup. og jeg var for­fa­er­det over mig selv,« sag­de Bran­don Bry­ant til TV2 i 2014. God til com­pu­ter­spil Han blev dro­ne­ope­ra­tør, for­di han var en su­ve­ra­en com­pu­ter­spil­ler. In­den han stop­pe­de, dra­eb­te han – fra sin stol i Ne­va­da – men­ne­sker i Af­g­ha­ni­stan, Ye­men, Irak, Paki­stan og So­ma­lia. Cre­ech Fly­ba­se i In­di­an Springs, Ne­va­da.

LO­KA­LI­SE­RING

Agen­ter lo­ka­li­se­rer den 11. novem­ber 2015 Ji­had Jo­hn i IS-høj­bor­gen Raqqa. Den 27-åri­ge bri­te op­hol­der sig na­er det be­røm­te klok­ketårn i den sy­ri­ske by. Stor- bri­tan­ni­en gi­ver ’go’ for et an­greb.

ELI­MI­NE­RING

Re­a­per­dro­nen sty­res af en spe­ci­a­li­ster med joysti­ck og ska­er­me i Cre­ech Air­for­ce Ba­se i Ne­va­da. Fra 3000 me­ters høj­de af­fy­res et Hel­l­fi­re-mis­sil. Den 12. novem­ber 23:40 er men­ne­skej­ag­ten slut. Ji­had Jo­hn er dra­ebt, da han for­la­der en byg­ning for at sa­et­te sig i et kø­re­tøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.