Be­tjent ar­bej­de­de sort og ud­skrev fupbø­der i fri­ti­den

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG En be­tjent og hans da­va­e­ren­de ka­e­re­ste var vant til at skri­ve i ko­der til hin­an­den, for­di han i sin ar­bejds­tid som po­li­ti­be­tjent og­så ar­bej­de­de sort som flyt­te­mand, og der­for hand­le­de mysti­ske sms’er ik­ke om pen­ge fra fupbø­der. Det for­tal­te han ons­dag i Ret­ten i Na­est­ved, hvor han er til­talt for at ha­ve ud­skre­vet mindst 16 tra­fik­bø­der til ud­la­en­din­ge og ha­ve put­tet pen­ge­ne i egen lom­me.

»Jeg har tjent sor­te pen­ge som flyt­te­mand og smed. De ar­bejds­ti­der lå nog­le gan­ge i tje­ne­ste­ti­den, og som­me­ti­der kør­te jeg fra tje­ne­ste for at ar­bej­de sort og for ik­ke at mi­ste pen­ge fra mit po­li­ti­ar­bej­de,« si­ger han.

Af an­kla­ge­skrif­tet frem­går fle­re kryp­ti­ske sms-ud­veks­lin­ger mel­lem de tid­li­ge­re ka­e­re­ster, som iføl­ge an­kla­ge­ren er ko­der for, at be­tjen­ten har ud­skre­vet bø­der og stuk­ket pen­ge­ne i egen lom­me.

’Har en mand til 3 ki­lo slik’, ’320 uden­land­ske kys, 2.400 dan­ske’ og ’har li­ge stop­pet en polsk mand til et ki­lo’, skrev den til­tal­te blandt an­det.

Den 35-åri­ge er­ken­der kun tre af til­fa­el­de­ne, da fle­re af de an­dre be­ske­der iføl­ge ham har va­e­ret ko­der for at va­e­re ude ata­tat la­ve sort ar­bej­de – ik­ke fupbø­der. Ind­byg­get ja­lou­si­dra­ma Par­ret ud­veks­le­de mel­lem 50 og 100 sms-be­ske­der hver dag, da for­hol­det var pra­e­get af ja­lou­si, og be­tjen­ten forta­el­ler, at de he­le ti­den var i kon­takt via sms.

»Der var me­get mi­stil­lid i for­hold til det mod­sat­te køn. I for­hold til, om der var om­gang med det an­det køn, var det vig­tigt for os at forta­el­le, hvem vi var sam­men med,« forta­el­ler han om for­hol­det.

Den 35-åri­ges ja­ev­nal­dren­de eks­ka­e­re­ste er og­så til­talt i sa­gen. Hun er an­kla­get for at ha­ve til­skyn­det til lo­vover­tra­e­del­ser­ne og ha­ve få­et del i pen­ge­ne.

Hun erklaerer sig uskyl­dig i at ha­ve til­skyn­det til for­bry­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.