Nej, du har ik­ke over 150 ven­ner

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING Det vi­ser et us­a­ed­van­ligt stu­die, der ble­vet bragt i det in­ter­na­tio­na­le vi­den­ska­be­li­ge ma­ga­sin Roy­al So­cie­ty Open Sci­en­ce.

Iføl­ge stu­di­et til­la­der døg­nets 24 ti­mer og men­ne­skets hjer­ne i gen­nem­snit 150 ven­ska­ber – hvis et ven­skab be­ty­der en emo­tio­nel for­bin­del­se til en an­den per­son. »Man kan se det så­le­des, at men­ne­sket har en be­gra­en­set ma­eng­de so­ci­al ka­pi­tal, og vi kan va­el­ge

at in­ve­ste­re den tyndt ud over man­ge men­ne­sker el­ler kon­cen­tre­re den på fa­er­re men­ne­sker. Men man kan ik­ke over­skri­de gra­en­sen,« si­ger den bri­ti­ske psy­ko­log Ro­bin Dun­bar, der står bag stu­di­et, til nyheds­bu­reau­et AFP. Dun­bar-tal­let Dun­bar er op­havs­mand til gra­en­sen på 150 ven­ner, som er ble­vet døbt ’Dun­bar-tal­let’. Det har so­ci­a­le me­di­ers nye mu­lig­he­der for at få kon­takt med fle­re men­ne­sker ik­ke aen­dret på, fast­slår forsk­nin­gen.

»Folk kan ha­ve 500 el­ler end­da 1.000 ven­ner på Fa­ce­book – og det er der nog­le, der har – men det be­ty­der blot, at de in­klu­de­rer men­ne­sker, der el­lers vil­le bli­ve kaldt be­kendt­ska­ber,« si­ger Ro­bin Dun­bar.

Hans stu­die byg­ger på spørgs­mål til over 3.300 per­so­ner i Stor­bri­tan­ni­en. Stu­di­et vi­ser og­så, at de om­kring 150 ven­ner, du kan rum­me, kan ind­de­les i fle­re lag af me­re el­ler min­dre ta­et­te ven­ska­ber. Vil­le du be­de dem om hja­elp? Del­ta­ger­ne i stu­di­et er blandt an­det ble­vet spurgt, hvor man­ge af de­res ven­ner de vil kun­ne sø­ge hja­elp hos i et kri­se­til­fa­el­de – så­som skils­mis­se el­ler en øko­no­misk kri­se. Her var sva­ret i gen­nem­snit fi­re.

Der­ef­ter skul­le de ads­purg­te sva­re på, hvor man­ge af de­res ven­ner på Fa­ce­book de kun­ne reg­ne med sym­pa­ti fra. Her var sva­ret i gen­nem­snit 14. Iføl­ge Jakob Li­naa Jensen, der er forsk­nings­chef i so­ci­a­le me­di­er på Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le, vi­ser stu­di­et, at Fa­ce­book har for­bed­ret vo­res ev­ne til at hol­de os op­da­te­ret om de per­so­ner, vi sja­el­dent ser.

Det har dog ik­ke aen­dret på, hvor man­ge vi fø­ler os ta­et for­bud­ne med. Du føl­ger dem – på af­stand »Man kan hol­de øje med, hvor­dan det går med ven­ner­nes børn. Man kan hol­de øje med fa­et­te­ren i USA. Man kan hol­de øje med, hvor­dan det går for ens kol­le­ger. Men vi kan emo­tio­nelt kun for­hol­de os til det sam­me an­tal men­ne­sker som før,« si­ger han til Ritzau.

Jakob Li­naa Jen­sens forsk­ning i Dan­mark, vi­ser, at de ads­purg­te er be­vid­ste om en klar for­skel på Fa­ce­book-ven­ner og ven­ner fra det vir­ke­li­ge liv.

»For de fle­ste men­ne­sker er­stat­ter Fa­ce­book ik­ke det na­e­re samva­er. Det gi­ver stør­re mu­lig­hed for at ved­li­ge­hol­de an­dre re­la­tio­ner,« si­ger han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.