Oscar Aka­de­mi­et lover ’sto­re for­an­drin­ger’

BT - - NYHEDER -

AF­RO­A­ME­RI­KANSK Det skab­te over­skrif­ter, da den kend­te in­struk­tør Spi­ke Lee valg­te at boy­kot­te det­te års Oscar-ud­de­ling. Den af­ro­a­me­ri­kan­ske in­struk­tør og pro­du­cer, der vandt en ae­res-Oscar sid­ste år, kri­ti­se­re­de i skar­pe ven­din­ger, at al­le de no­mi­ne­re­de i sku­e­spil­ka­te­go­ri­er­ne for an­det år i tra­ek er hvi­de. Det sat­te for al­vor gang i de­bat­ten om mang­len­de mang­fol­dig­hed ved prisshowet, og fle­re sto­re Hol­lywood-stjer­ner har ef­ter­føl­gen­de og­så kri­ti­se­ret aka­de­mi­et. Det ga­el­der blandt an­det for stor­char­mø­ren Ge­or­ge Cloo­ney.

»Jeg me­ner, at afro­a­me­ri­ka­ner­ne har en fair po­in­te i, at bran­chen ik­ke re­pra­e­sen­te­rer dem godt nok,« si­ger Ge­or­ge Cloo­ney til Va­ri­e­ty og til­fø­jer, at det er end­nu va­er­re for de lat­i­na­me­ri­kan­ske sku­e­spil­le­re.

Fle­re an­dre sku­e­spil­le­re og film­folk har og­så kri­ti­se­ret den mang­len­de mang­fol­dig­hed i no­mi­ne­rin­ger­ne på de so­ci­a­le me­di­er med hash­tag­get #OscarsSoWhi­te (Oscar er så hvid, red.), og blandt an­det har sku­e­spil­le­ren Ja­da Pin­kett Smith, der er gift med sku­e­spil­le­ren Will Smith, sagt, at hun ik­ke vil ta­ge del i pris­fe­sten i år. Søn­der­knust og fru­stre­ret Den om­fat­ten­de kri­tik har få­et pra­esi­den­ten for Aka­de­mi­et, Che­ryl Boo­ne Isaa­cs, til at ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se, hvori hun lover, at der vil ske aen­drin­ger.

»Mens vi fejrer de­res (de no­mi­ne­re­de, red.) ek­stra­or­di­na­e­re re­sul­ta­ter, er jeg søn­der­knust og fru­stre­ret over den mang­len­de in­klu­sion. Det­te er en van­ske­lig, men vig­tig sam­ta­le, og det er tid til sto­re for­an­drin­ger,« skri­ver hun og fort­sa­et­ter: »Aka­de­mi­et ta­ger dra­sti­ske skridt for at aen­dre sam­men­sa­et­nin­gen af vo­res med­lem­mer. I de kom­men­de da­ge og uger vil vi fo­re­ta­ge en gen­nem­gang af vo­res med­lem­skabs­re­k­rut­te­ring med hen­blik på at ska­be en me­get til­tra­engt di­ver­si­tet frem­over.«

Den hur­ti­ge re­ak­tion fik sku­e­spil­le­ren Ja­da Pin­kett Smith til at sen­de en tak­ke­be­sked ud på Fa­ce­book.

»Jeg vil ger­ne ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed til Aka­de­mi­et for så­dan et hur­tigt svar. Jeg gla­e­der mig til frem­ti­den,« skri­ver hun.

Men det er uvist, om det har få­et hen­de til at aen­dre me­ning om at del­ta­ge i Oscar-fe­sten den 28. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.