Der­for vin­der Leo en­de­lig en Oscar

BT - - KULTUR -

EKS­PERT Det er ik­ke al­le, der er eni­ge om, at ’The Re­venant’ er Leo­nar­do DiCaprios bed­ste film­rol­le. Men Oscar’en er al­li­ge­vel så godt som hjem­me. BT er så­le­des langt­fra det ene­ste me­die i ver­den, der har gi­vet over­le­vel­ses­dra­met ’The Re­venant’ med DiCaprio i ho­ved­rol­len en lidt lun­ken mod­ta­gel­se. Så­le­des vend­te an­mel­der­ne fra Va­ni­ty Fair, Chi­ca­go Tri­bu­ne og Wall Stre­et Jour­nal og­så tom­melt­ot­ten nedad.

Men den slags ne­ga­ti­vi­tet kan iføl­ge BTs fil­m­eks­pert Sø­ren Høy ik­ke stå i vej­en for Leo­nar­dos fo­re­stå­en­de og na­e­sten uund­gå­e­li­ge Oscar-tri­umf i slut­nin­gen af fe­bru­ar. Fuldt fortjent »Du skal hu­ske på, at den stør­ste grup­pe i Oscar-aka­de­mi­et selv er sku­e­spil­le­re. Og de kan godt se, hvor langt Leo­nar­do DiCaprio er gå­et for at le­ve­re va­ren i den­ne fan­ta­sti­ske rol­le. Han ri­si­ke­re­de jo na­er­mest sit liv. Og jeg me­ner per­son­ligt, at det er hans hidtil bed­ste rol­le.«

Ame­ri­kan­ske eks­per­ter og Leo­nar­do DiCaprio selv har an­ty­det, at han bur­de ha­ve vun­det Oscar­pri­sen som ’årets bed­ste sku­e­spil­ler’ for tid­li­ge­re rol­ler som i ’The Avi­a­tor’ el­ler for­ri­ge års ’The Wolf of Wall Stre­et’.

Og Sø­ren Høy kan godt se, hvor­dan den­ne sult ef­ter den ul­ti­ma­ti­ve an­der­ken­del­se har smit­tet af på DiCaprios ind­sats i ’The Re­venant’. Sat­set alt »Det er som om, han har sagt ’nu skal jeg sgu vi­se dem’. Og så har han sat­set alt. I fil­mens sid­ste sce­ne er der så­gar blod på ka­me­ral­in­sen. Leo­nar­do DiCaprio la­er­te sig selv samt­li­ge over­le­vel­ses­tek­nik­ker for at gø­re fil­men så re­a­li­stisk som mu­ligt. Og sa­m­ar­bej­det med in­struk­tø­ren har gi­vet ek­stra klas­se. I fil­mens vir­ke­lig­hed er det jo na­er­mest uhørt at be­de en A-sku­e­spil­ler som Leo­nar­do DiCaprio om at gå til den slags ek­stre­mer. Han ar­bej­de­de i op til 30 gra­ders frost. Og jeg tror ik­ke, at der er man­ge, der ved, hvor sva­ert det er at ta­en­de en ild med frost­bid­te fin­gre,« si­ger Sø­ren Høy.

Årets Oscar-over­ra­ek­kel­se fin­der sted i Los An­ge­les 28. fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.