Den klo­ge eu­ro­pa­e­er

BT - - NAVNE -

50 I MOR­GEN Mu­rens fald, Øst­eu­ro­pas løs­ri­vel­se fra Sov­jet og Den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­ons til­bli­vel­se i slut­nin­gen af 1980er­ne og be­gyn­del­sen af 1990er­ne var så mar­kan­te be­gi­ven­he­der, at de sat­te de­res pra­eg og dan­ne­de et hold­nings­ma­es­sigt bag­ta­ep­pe for en ge­ne­ra­tion. Bjar­ke Møl­ler, der er di­rek­tør i Ta­en­ket­an­ken Eu­ro­pa, var for­mand for SFs ung­domsor­ga­ni­sa­tion SFU i slut­nin­gen af 1980er­ne.

Han for­søg­te at tra­ek­ke Ak­sel Lar­sens rø­de par­ti mod en me­re eu­ro­pa­ven­lig linje og fo­re­slog blandt an­det, at par­ti­et sat­se­de på et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le. Rød og in­ter­na­tio­nal SF var, syn­tes han, slå­et ind på en me­get na­tio­nal­kon­ser­va­tiv kurs og mang­le­de en­ga­ge­ment i det nye Eu­ro­pa. Men det var ik­ke vel­set i par­ti­et og blev pu­re af­vist af ror­ga­en­ge­ren, den da­va­e­ren­de for­mand for mo­der­par­ti­et Gert Pe­ter­sen. Gert Pe­ter­sen så kun per­spek­ti­ver i et rent ar­bej­der­f­ler­tal og hav­de ik­ke me­get ti­l­overs for Fa­el­les­mar­ke­det. 20 år se­ne­re var me­get for­an­dret for SF.

I 1990 meld­te Bjar­ke Møl­ler sig ud af SF og har si­den ik­ke til­hørt no­get par­ti. Bold og pen Året før ud­mel­del­sen hav­de han mødt span­ske Ana Maria Mu­nar på et se­mi­nar for Eu­ro­pa­ei­sk Ung­dom. I 1992 blev de gift.

Ef­ter syv år i Dan­mark led hun af til­ta­gen­de hjemve, og par­ret flyt­te­de til Mall­orca, hvor de bo­e­de i syv år, mens Bjar­ke Møl­ler blandt an­det ar­bej­de­de som kor­re­spon­dent for In­for­ma­tion.

Han be­skri­ver sig selv som ’fod­bold­fa­na­ti­ker’ og ud over den frie og af­slap­pe­de span­ske livs­stil pas­se­de det ham glim­ren­de som Re­al Madrid-til­ha­en­ger – han skif­te­de fra Bar­ce­lo­na sam­ti­dig med Mi­cha­el Laud­rup – at bo i et land, hvor fod­bold fyl­der alt.

Al­le hans tre børn har spil­let fod­bold, og Bjar­ke Møl­ler spil­ler i dag selv som su­per­ve­te­ran i B93 og er en­ga­ge­ret som for­mand for klub­bens pi­ge­af­de­ling.

Bjar­ke Møl­ler er født og op­vok­set i He­den­sted og valg­te at la­e­se på uni­ver­si­te­tet ef­ter ik­ke at va­e­re kom­met ind på Jour­na­list­højsko­len. Ef­ter fi­re år drop­pe­de han ud og be­gynd­te at skri­ve.

Ud­over In­for­ma­tion har han le­ve­ret mas­ser af indslag til Dan­marks Ra­dios P1 og va­e­ret an­sat på Po­li­ti­ken, in­den han i 2008 blev che­fre­dak­tør på Uge­bre­vet Man­dag Mor­gen. I spid­sen for ar­bejds­gi­ver­pro­jekt Den nye suc­ces­ful­de Ta­en­ket­an­ken Eu­ro­pa, som se­ne­st var me­get syn­lig i for­bin­del­se med fol­ke­af­stem­nin­gen om det rets­li­ge for­be­hold i de­cem­ber, blev han di­rek­tør for i 2014.

Han har få­et frie ha­en­der til at byg­ge den op fra grun­den, fi­nan­si­e­ret af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Dansk In­du­stri og CO In­du­stri. I dag er ta­en­ket­an­ken en af de mest ci­te­re­de i dan­ske me­di­er og den in­tel­lek­tu­elt skar­pe Bjar­ke Møl­ler en flit­tig de­bat­tør, som gør, hvad han kan for at ska­be sam­men­ha­eng i et Eu­ro­pa, som på man­ge fel­ter slår rev­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.