’Sta­ti­stisk set ud­gør Be

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kam­pe skal vi tro på, at vi er dyg­ti­ge­re. Mod Po­len i Warszawa skal vi for­ment­lig va­e­re bedst til at for­sva­re os og spil­le på kon­tra, hvor­i­mod jeg for­moder, at vi hjem­me mod Ar­me­ni­en skal an­gri­be. Så ja, til den ene kamp skal der ar­bej­des med kon­tr­a­spil­let, og til an­dre kam­pe skal der ar­bej­des på, hvor­dan vi tryk­ker en mod­stan­der ned. Hvad, vi gør på den sid­ste tred­je­del af ba­nen, bli­ver så af­gø­ren­de.«

*** Hvor me­get fulg­te du den dan­ske kva­li­fi­ka­tion til EM?

»Gan­ske godt, jeg så det me­ste i tv her fra Mal­mø, og så var jeg selv til ste­de i Sto­ck­holm og i Par­ken til kam­pe­ne mod Sve­ri­ge, men jeg har ik­ke gen­set det.«

Hvor­for kom Dan­mark ik­ke til EM?

»Det var jo egent­lig ba­re Zla­tan. De kam­pe mod Sve­ri­ge var me­get li­ge, og Dan­mark våg­ne­de lidt sent i Sto­ck­holm, hvor man fik skif­tet spil­le­re ind, der gjor­de en stor for­skel. Der­u­d­over var det pra­e­get af mang­len­de ef­fek­ti­vi­tet i Par­ken, 0-0-kam­pen mod Al­ba­ni­en skul­le jo ba­re ha­ve va­e­ret vun­det. Et mål der, så hav­de Dan­mark va­e­ret til EM. Det er så små for­skel­le. Man kan ik­ke pe­ge på no­get spe­ci­elt.«

Vi er vel eni­ge om, at det er i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.