Endt­ner jo en trus­sel’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kva­li­fi­ka­tions­grup­pen, at det går galt og ik­ke så me­get i de to kam­pe mod Sve­ri­ge. Det kan jo ske igen, at vi ta­ber sam­let i to kam­pe til et hold som Sve­ri­ge? »Ja, det er me­get li­ge. » Men pulj­en, der skal vi vel vi­de­re fra?

»Ja, helt sik­kert. In­gen tvivl. Man har en af de bed­ste ke­e­pe­re i Eu­ro­pa, og man har et dyg­tig og ru­ti­ne­ret for­svar, og der er go­de bold­spil­le­re på mid­ten, så det var må­ske på den sid­ste tred­je­del, at Dan­mark svig­te­de. Der var jo egent­lig chan­cer. Blandt an­det hu­sker jeg tidligt i kam­pen mod Sve­ri­ge i Par­ken, at bol­den dan­ser på over­lig­ger og streg, og det er så klas­sisk. Nog­le gan­ge sco­rer man ba­re nemt, og an­dre gan­ge kan man ba­re ik­ke,« si­ger Ha­rei­de og fort­sa­et­ter:

»Hvis man nu ta­ger så­dan en kamp, som vi har mod Ar­me­ni­en, når jeg skal i gang, så skal vi va­e­re go­de til at få tre-fi­re mand i bok­sen til vo­res ind­la­eg, og vi skal ha­ve luk­ket rum­met om fel­tet ned og­så, så vi kan sam­le op, hvis bol­den fal­der ud der. Det skal vi ar­bej­de med.«

Fi­re mand i bok­sen ly­der godt, hvor­dan lover du mig, at de kom­mer de­r­ind?

»Der kom­mer i hvert fald tre, og så kan en fjer­de lig­ge og snu­se på kan­ten. Ge­ne­relt skal vo­res spil gå hur­ti­ge­re i la­eng­de­ret­nin­gen, når vi ero­brer bol­den. Jeg vil og­så spil­le ud bag­fra og bru­ge min midt­ba­ne i op­spil­let, men kra­vet om at kom­me ind i bok­sen bli­ver an­der­le­des, og dem, der ik­ke kan det, de spil­ler ik­ke. De skal de­r­ind, for det er der, må­le­ne la­ves. Det er li­ge me­get for mig at stå uden for bok­sen. Jeg hå­ber, at det kan va­e­re en løs­ning på vo­res mål­pro­blem.«

Har vi va­e­ret for dår­li­ge til de ting?

»Det vil jeg ik­ke si­ge no­get om, for så vil jeg kri­ti­se­re Mor­ten Ol­sen, og det har jeg in­gen grund til. Det kan gå lidt i bøl­ger, nog­le ge­ne­ra­tio­ner er go­de of­fen­sivt, og så kan man ha­ve ge­ne­ra­tio­ner, der er bed­re de­fen­sivt. Jeg sy­nes, Mor­ten Ol­sen har spil­let med de bed­ste spil­le­re.«

Du kom­mer ind i job­bet oven på en ut­ro­lig skuf­fel­se over, at Dan­mark ik­ke skal til EM, og du er hel­ler ik­ke Mi­cha­el Laud­rup men blot nor­ske Åge Ha­rei­de. Er det he­le så me­get op ad bak­ke, at det kun kan gå fremad?

»Det kan gå beg­ge ve­je. Jeg hå­ber, det skal gå fremad. For­di vi ik­ke skal til EM, så har jeg få­et fora­e­ret fem kam­pe til at ska­be mit hold, og det er det po­si­ti­ve ved, at Dan­mark ik­ke er med ved EM. Jeg ken­der ik­ke hie­rar­ki­et på ba­nen og uden for ba­nen, og det skal jeg la­e­re at ken­de for

Men er det og­så der, vi er i dag? Når du kig­ger på det, fø­ler du så - hvor ab­surd det end kan vir­ke, når Sve­ri­ge og Island skal til EM, og vi ik­ke skal - al­li­ge­vel, at du ble­vet land­stra­e­ner for Skan­di­navi­ens bed­ste ma­te­ri­a­le?

»Ja, det gør jeg fak­tisk. Fod­bold be­ty­der så me­get for dan­sker­ne, og jeg tror, at det vil kom­me til­ba­ge. I har va­e­ret eu­ro­pa­me­stre. Det er der trods alt ik­ke ret man­ge lan­de, der har prø­vet. Eng­land har al­drig vun­det. Det er vig­tigt, at vi hol­der fast i, at vi er et an­er­kendt fod­bold­land, og at vi har et folk, der ik­ke er li­geg­la­de med de­res lands­hold. Det var an­der­le­des i Nor­ge. Vi må hol­de liv i den tro, og vi må hol­de liv i, at lands­hol­det be­ty­der en mas­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.