Ha­rei­des ot­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sam­ta­le med Mor­ten Ol­sen

»JEG HAR KENDT

Sam­ta­ler med de yn­gre spil­le­re

»DET VIG­TIG­STE, IN­DEN

Mor­ten Ol­sen i 40 år og sa­et­ter me­get stor pris på ham. Vi mød­tes som spil­le­re før­ste gang i 1976, og da jeg rej­ste fra Brønd­by på grund af min ko­nes syg­dom, var han en af de før­ste, der kon­tak­te­de mig for at hø­re til mig. Når vi har haft grup­pe­sam­lin­ger blandt tra­e­ne­re i in­ter­na­tio­nalt re­gi, så har vi al­tid talt sam­men. Han send­te mig en be­sked, da jeg fik job­bet her og øn­ske­de til­lyk­ke, og jeg skrev til­ba­ge til ham, at jeg ger­ne vil­le ta­le med ham, og det kom­mer jeg til at gø­re. Det ser jeg frem til. Det bli­ver helt sik­kert en god fod­boldsnak, hvor jeg ger­ne vil hø­re om hans er­fa­rin­ger med hol­det og kom­bi­ne­re det med mi­ne eg­ne tan­ker.«

vi skal i gang med den før­ste kamp, bli­ver som sagt at få te­stet de er­far­ne folk af på, hvor jeg har dem hen­ne, og hvor­dan de ser hol­det, og så er det min tan­ke, at jeg kan be­gyn­de at kig­ge på de un­ge. Man­ge af de sam­ta­ler kan det godt va­e­re, at jeg først har, når vi er sam­let før­ste gang. Øvel­sen bli­ver at se og for­nem­me, hvem fra vo­res U21-lands­hold, der kan bli­ve in­ter­na­tio­na­le spil­le­re. Det er ik­ke al­le, der har det i sig. Det er et ka­em­pe­skridt at ta­ge.«

Skot­land-Dan­mark (ven­skabs­kamp) Dan­mark-Ar­me­ni­en (VM-Kva­li­fi­ka­tion) Po­len-Dan­mark (VM-Kva­li­fi­ka­tion) Dan­mark-Mon­te­ne­gro (VM-Kva­li­fi­ka­tion)

Dan­mark-Ka­sak­h­stan (Der kan kom­me fle­re kam­pe til i lø­bet af året)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.