Ud­for­drin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­sa­et­tel­se af as­si­ste­ren­de tra­e­ner

»VI SKAL KEN­DE

Sam­ta­ler med de er­far­ne spil­le­re

»DET ER VIG­TIGT

An­sa­et­tel­se af hol­det rundt om hol­det

»UD OVER ASSISTENTTRAENEREN

Over­ve­je lej­r­li­vet

»VI BE­GYN­DER MED

Fem ven­skabs­kam­pe

»VI HAR LI­GE

Se et hav af fod­bold­kam­pe

»JEG SKAL SE

min as­si­stent 1. marts, så jeg reg­ner med, at han bli­ver an­sat i lø­bet af fe­bru­ar. Vi har haft sam­ta­ler med en fem styk­ker, og vi skal sum­me det op i den­ne uge, og så bli­ver vi me­re kon­kre­te. As­si­sten­ten skal sup­ple­re mig, ha­ve en god bag­grund som tra­e­ner, og han skal ha­ve et in­ter­na­tio­nalt kon­tak­t­net og syn på tin­ge­ne. Jeg skal ha­ve en at spil­le bold med, som ken­der spil­let, og som jeg har til­tro til, og som er loy­al. Han skal va­e­re dan­sker. Man kun­ne øn­ske, at han har va­e­ret spil­ler el­ler tra­e­ner om­kring lands­hol­det, men det er ik­ke sik­ker at vi kan få alt. Jeg op­le­ver, at der er man­ge go­de kan­di­da­ter i Dan­mark, og dem, vi har haft fat i, har me­get for­skel­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger og bag­grun­de, og nog­le er må­ske end­da låst fast, men alt kan jo lø­ses....«

for mig in­den den før­ste sam­ling at ha­ve få­et talt med en ra­ek­ke af de er­far­ne spil­le­re. Det er folk som Schmeichel, Ag­ger, Kvist og Erik­sen. Jeg skal ud­for­dre dem først for at fin­de ud af, hvor am­bi­tiø­se de er, og så skal vi ta­le me­get ind­gå­en­de om de­res rol­le på hol­det og uden for ba­nen. Jeg er nys­ger­rig ef­ter, hvor­dan de me­ner, at de spil­ler bedst. Jeg skal og­så ta­le med de­res tra­e­ne­re fra dag­lig­da­gen.«

skal jeg ha­ve sat hol­det rundt om hol­det. Jeg skal fin­de de ret­te folk. Der er man­ge i dag, som har va­e­ret der i man­ge år, og som har va­e­ret dyg­ti­ge, men må­ske skal vi al­li­ge­vel skif­te ud for skif­tets skyld og for at få nye an­sig­ter. Men jeg for­sø­ger at dan­ne et bil­le­de af, hvad der har va­e­ret der gen­nem en ra­ek­ke sam­ta­ler. Jeg vil ik­ke ha­ve en ka­em­pe stor stab rundt om hol­det, jeg vil ha­ve folk, der ar­bej­der hårdt. Vi skal i hvert fald bru­ge sund­heds­sta­ben, en fy­sisk tra­e­ner, en må­l­mand­stra­e­ner, en as­si­stent og mig. Og så skal vi ha­ve scouts og ana­ly­ti­ke­re af vo­res eg­ne kam­pe og mod­stan­de­re. Det kom­mer må­ske ik­ke alt sam­men på plads til den før­ste kamp, men først i lø­bet af for­å­ret.«

at va­e­re i Hels­in­gør, og det kan og­så godt va­e­re, at vi vil bli­ve i Hels­in­gør, men mi­ne sam­ta­ler med spil­ler­ne hand­ler og­så om, hvor­dan de op­le­ver vo­res lej­r­liv. Hvor­dan sy­nes vi, at det skal va­e­re? Man skal tri­ves, når vi er sam­men så man­ge da­ge i lejr. Per­son­ligt sy­nes jeg må­ske, at Hels­in­gør er lidt langt fra Kø­ben­havn, når man skal ind på kamp­da­gen. Da jeg var land­stra­e­ner for Nor­ge, bo­e­de vi midt i Oslo. Men det kan og­så va­e­re godt at få lidt di­stan­ce på det he­le. Det vig­tig­ste er, at vi tri­ves, og at vi har no­get godt at la­ve sam­men. Det må ik­ke bli­ve ke­de­ligt at va­e­re der. »

nu fast­lagt en kamp mod Skot­land om­kring på­ske, men in­den vi spil­ler den, skal vi spil­le en hjem­me­kamp og­så. Det bli­ver for­ment­lig i provin­sen. Der­u­d­over skal vi ha­ve to kam­pe i be­gyn­del­sen af ju­ni - det kun­ne godt bli­ve i ud­lan­det, det af­ha­en­ger af mod­stan­de­ren, som me­get vel kun­ne va­e­re hold, der skal til EM. Vi får og­så en test­kamp i slut­nin­gen af au­gust i vo­res sam­ling op mod Ar­me­ni­en-kam­pen. Det bli­ver i Dan­mark og mod et hold, der min­der om Ar­me­ni­en. De øv­ri­ge kam­pe skal helst va­e­re mod hold, der ik­ke er i den ab­so­lut­te eu­ro­pa­ei­ske top. Jeg har ik­ke brug for at se os mod Frank­rig, jeg vil ger­ne te­ste os mod hold på vo­res ni­veau og mod hold, som jeg ved al­tid går til den og le­ve­rer en kamp. Der­for var Skot­land et godt valg for os, og vi hav­de og­så Ir­land op­pe at ven­de som mu­lig­hed.«

en mas­se fod­bold, og jeg kom­mer til at va­e­re me­get på sta­dion og­så i Su­per­liga­en. For mig er det den bed­ste må­de at dan­ne mig et ind­tryk på. Jeg har al­le­re­de nu Midtjyl­lands kamp i Her­ning mod Uni­ted i ka­len­de­ren, det gi­ver mig mu­lig­hed for at se nog­le af de­res spil­le­re, og når Se­vil­la mø­der Mol­de i Eu­ro­pa Le­ague i Nor­ge, ser jeg den kamp derop­pe og får talt med Mi­cha­el Kro­hn-De­hli. Det bli­ver helt ge­ne­relt en stor op­ga­ve for min as­si­stent og jeg at få for­delt op­ga­ver­ne med at se vo­res spil­le­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.