Dér kom me­dal­je­duft

BT - - EM I HÅNDBOLD -

SÅ STEG TEM­PE­RA­TU­REN på me­dal­je­ter­mome­te­ret. Dan­mark de­mon­stre­re­de med en me­get sik­ker sejr på 30-22 over Un­garn, hvor­for EM-målsa­et­nin­gen ly­der på mini­mum en se­mi­fi­na­le, og hvor­for den in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­ver­den be­trag­ter dan­sker­ne som et rig­tigt so­lidt bud på en me­dal­je­ta­ger ved det­te mester­skab.

Men hvad er for­kla­rin­gen på den langt me­re over­be­vi­sen­de og hel­støb­te ind­sats, lands­hol­det plud­se­lig le­ve­re­de ef­ter de to halv­for­kø­le­de før­ste for­søg mod Rusland og Mon­te­ne­gro?

Ja, som al­tid når det­te lands­hold spil­ler, så ha­en­ger det i høj grad sam­men med ham med det lan­ge hår og num­mer 24 på ryg­gen. Mik­kel Han­sen. Han har ik­ke va­e­ret dår­lig i de to før­ste kam­pe, han har ba­re ik­ke pra­este­ret på sit uhyg­ge­li­ge top­ni­veau. Det har va­e­ret me­re mid­del­må­digt og ano­nymt end for­ven­tet. Og det har ki­ck­star­tet de­bat­ten om, hvor­for stjer­nen ik­ke le­ve­re­de på sam­me ni­veau, som det han har spil­let på i ef­ter­å­ret i Pa­ris SG, hvor han her halvvejs i sa­e­so­nen er top­sco­rer i bå­de Cham­pions Le­ague og den fran­ske liga. DEN DE­BAT FE­JE­DE Han­sen af ba­nen med en kost af de helt sto­re i en fuld­sta­en­dig sublim før­ste halv­leg. Seks scor­in­ger på syv skud. Til­sat et an­tal as­si­ster, der na­er­me­de sig den to­cif­re­de stør­rel­se. På 30 mi­nut­ter. Så blev sig­na­let ik­ke me­get ty­de­li­ge­re til dem, som måt­te ha­ve tviv­let på Mik­kel Han­sens kom­pe­ten­cer el­ler EM-form.

I for­hold til Mik­kel Han­sen sy­nes jeg og­så, det er va­erd at ha­ef­te sig ved, at land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son til Un­garn-kam­pen hav­de ry­stet po­sen og smidt Mads Mensah Lar­sen på ba­nen i ste­det for Ras­mus Lau­ge, som slet ik­ke har pra­este­ret som for­ven­tet i de to før­ste kam­pe. Det skif­te så ud til at be­ha­ge Mik­kel Han­sen i stor stil.

Fra play­ma­ker­po­si­tio­nen tvang Mads Mensah tem­po­et i vej­ret, og det er, når tem­po­et er hø­jest, at Mik­kel Han­sen er skar­pe­st – og der­med er det og­så den re­cept, der gør Dan­mark skar­pe­st. Så her­fra vil jeg da ger­ne op­for­dre land­stra­e­ne­ren til at gi­ve Mensah et skud fra start igen i na­e­ste op­gør – det fortje­ner han ef­ter ind­sat­sen mod Un­garn. Og jeg tror og­så, det vil gø­re Dan­mark til et bed­re hold li­ge nu. NU SKAL DET he­le dog ik­ke hand­le om Mik­kel Han­sen og of­fen­si­ven. For­sva­ret fortje­ner og­så at bli­ve frem­ha­e­vet ef­ter en flot ind­sats, hvor man for­må­e­de at sty­re de sto­re og sta­er­ke un­ga­re­re, selv­om dan­sker­ne ik­ke rent fy­sisk kun­ne mat­che dem.

Men der blev spil­let rig­tig klogt i den dan­ske de­fen­siv, hvor spe­ci­elt Hen­rik Toft og Hen­rik Møl­l­gaard ha­e­ve­de ni­veau­et og skab­te stør­re tryg­hed, end hvad vi op­le­ve­de i kam­pe­ne mod Rusland og Mon­te­ne­gro. Fort­sa­et­ter den ud­vik­ling, lover det godt for re­sten af EM. Der bli­ver sta­dig la­vet lidt for man­ge straf­fe­kast ef­ter min smag på grund af fejl­pla­ce­rin­ger og for­ker­te skift i fi­re­blok­ken, men det er skøn­heds­fejl, som bør kun­ne ju­ste­res før mel­lem­run­den.

Det var på det­te sta­die, Ul­rik Wil­bek i gam­le da­ge – som jo i vir­ke­lig­he­den kun er to år si­den – vil­le ha­ve sagt, at ’nu be­gyn­der EM for al­vor’. Den re­to­rik be­nyt­ter Gud­mun­dur Gud­munds­son ik­ke, for ham er hver kamp der­i­mod en fi­na­le. Men det aen­drer dog ik­ke på, at slut­run­den nu be­va­e­ger sig ind i sin af­gø­ren­de fa­se. Og det er med dansk pil op, en grup­pe­sejr i ba­ga­gen ef­ter tre sej­re – og nok så va­e­sent­ligt fi­re po­int til det sam­le­de regn­skab i mel­lem­run­den, hvor Spa­ni­en, Tys­kland og Sve­ri­ge ven­ter. DAN­MARK LA­EG­GER AL­LE­RE­DE ud med det, der på pa­pi­ret lig­ner en grup­pe­fi­na­le, når hol­det søn­dag af­ten mø­der Spa­ni­en i Wro­claw, som lands­hol­det nu flyt­ter til. Her bli­ver dan­sker­ne mat­chet med det mand­skab, der sam­men med Frank­rig er tur­ne­rin­gens stør­ste guld­fa­vo­rit­ter. Jeg gla­e­der mig enormt me­get til at se dan­sker­ne bli­ve te­stet af mod en mod­stan­der fra den al­le­rø­ver­ste hyl­de. For det vil gi­ve os sva­ret på, om det og­så er der, Dan­mark hø­rer til ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.