Stjå­let for snu­den af Brønd­by

BT - - SUPER LIGA -

GULD­FUGL var ik­ke den ene­ste klub, der var klar til at for­gyl­de det of­fen­si­ve es. Brønd­by var en af de før­ste klub­ber på ba­nen, og BT er­fa­rer, at ves­tegns­klub­ben til­bød en må­nedsløn på 400.000 kro­ner for to uger si­den – og sam­ti­dig ga­ran­te­re­de en stor rol­le på hol­det. Det var en så for­nem løn­pak­ke, at den vil­le ha­ve skub­bet Ras­mus Falk op blandt de fi­re bedst be­tal­te i Brønd­by sam­men med fyrtår­ne­ne Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der. Holdt med Brønd­by Ras­mus Falk tak­ke­de dog nej, men det var ik­ke, for­di pen­ge­ne ik­ke var sto­re nok, el­ler Brønd­bys pro­jekt ik­ke var in­ter­es­sant nok for Falk, der som lil­le dreng holdt med Brønd­by. Han var der­i­mod skep­tisk om­kring mod­ta­gel­sen af et Brønd­by-skif­te blandt OBs til­ha­en­ge­re. Vur­de­ret ud fra re­ak­tio­ner­ne på so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter og In­s­ta­gram er skif­tet til FCK dog hel­ler ik­ke no­get, der får fyn­bo­er­ne til at val­far­te ned ef­ter ju­bel-brunsvi­ge­re.

Men da FC Kø­ben­havn kom på ba­nen for en uge si­den pas­se­de bå­de det per­son­li­ge, sport­s­li­ge og øko­no­mi­ske sam­men. Det be­gynd­te at ta­ge fart med OBe­rens frem­tid, og

PI­ER­RE BENGTS­SON DEN SVEN­SKE VEN­STRE­BA­CK kom til fra FCN og skul­le tra­e­de i ha­e­le­ne på suc­ce­ser som Oscar Wendt og Bry­an Oviedo. Det blev dog in­gen ha­em­sko for Bengts­son, der blev en stor pro­fil som an­grebs­hid­sig ba­ck i FCK, hvor han var en re­el as­sist-kon­ge. i går skrev han un­der på en fi­re­årig af­ta­le med sølvvin­der­ne.

»Jeg har over­ve­jet mi­ne mu­lig­he­der me­get grun­digt, og det her var klart den bed­ste mu­lig­hed sam­let set. Nu vil jeg bru­ge al min ener­gi og fo­kus på at gi­ve alt, hvad jeg har for OB i re­sten af min tid der, for det er vig­tigt for mig at slut­te godt af ef­ter man­ge go­de år i klub­ben,« si­ger Ras­mus Falk til FCKs hjem­mesi­de.

Det er først til som­mer, at Ras­mus Falk ta­ger tu­ren til Kø­ben­havn ef­ter 11 år i OB. Men nu har han i hvert fald få­et en af­slut­ning på la­en­ge­re tids spe­ku­la­tio­ner og en af­kla­ring på, hvor frem­ti­den lig­ger. På In­s­ta­gram gav Ras­mus Falk lidt me­re in­for­ma­tion om bag­grun­den for skif­tet, der alt­så ik­ke bli­ver spe­ci­elt godt mod­ta­get i Oden­se.

»Jeg har fra som­mer valgt at skri­ve fi­re år med FC Kø­ben­havn. Det er i mi­ne øj­ne Nor­dens stør­ste klub, og jeg ser ut­ro­lig me­get frem til den­ne ud­for­dring. Det har va­e­ret en me­get ve­mo­dig dag for mig. Jeg vil ger­ne tak­ke al­le om­kring hol­det og ik­ke mindst spil­ler­trup­pen, der har ud­trykt fuld for­stå­el­se for mit skif­te. Jeg hå­ber og øn­sker respekt for mit valg,« skrev Ras­mus Falk.

STÅ­LE SOL­BAK­KEN DET BLEV KUN til 14 Superliga-kam­pe for Stå­le Sol­bak­ken, in­den han på tragisk vis faldt om un­der en tra­e­ning og ef­ter­føl­gen­de måt­te stop­pe sin kar­ri­e­re. Men nord­man­dens enor­me be­tyd­ning i FCKs an­den guldsa­e­son kan ik­ke un­der­ken­des.

SÅ­DAN SKRI­VER BT TRANSFERHISTORIER BT DA­EK­KER AL­LE ak­ti­vi­te­ter i trans­fer­vin­du­et in­tenst - fra en gi­ven klubs ind­le­den­de in­ter­es­se for en spil­ler over sam­men­brud­te for­hand­lin­ger til gen­nem­før­te klubs­kif­ter. HI­STO­RI­ER, DER SOM den­ne byg­ger på ano­ny­me kil­der, er al­tid god­kendt på chef­ni­veau.

MI­CHA­EL GRAV­GAARD KOM TIL FCK sam­men med Jes­per Chri­sti­an­sen fra Vi­borg, og den pak­ke vi­ste sig sa­er­de­les god for FCK. For før­ste gang i laaaang tid hav­de man en dyg­tig må­l­mand, og i Mi­cha­el Grav­gaard fik man med det sam­me en le­der­skik­kel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.