Klub­ben der kan gø­re, hvad den vil

BT - - SUPER LIGA -

HVIS DET­TE TRANS­FER­VIN­DUE har la­ert os no­get i dets før­ste åb­ne uger, er det, at FC Kø­ben­havn groft sagt kan gø­re, hvad klub­ben vil på trans­fer­mar­ke­det i en dansk kon­tekst. Og det har i hvert fald for­sta­er­ket ind­tryk­ket af, at FCK sy­nes at va­e­re på vej til­ba­ge mod den me­get do­mi­ne­ren­de po­si­tion, klub­ben hav­de i Stå­le Sol­bak­kens før­ste pe­ri­o­de som tra­e­ner.

At FC Kø­ben­havn i går of­fent­lig­gjor­de, at man har skre­vet kon­trakt med Ras­mus Falk fra som­me­ren 2016 og fi­re år frem, er så vold­som en mar­ke­ring, at det selv­føl­ge­lig kan ma­er­kes rundt om­kring.

Jeg fo­re­stil­ler mig, at blandt an­dre Claus Ste­in­le­in, sport­s­di­rek­tør i FC Midtjyl­land, og hans kol­l­le­ga i Brønd­by, Tro­els Bech, over­ve­jer de­res si­tu­a­tion.

De har selv­føl­ge­lig la­en­ge ar­bej­det med sva­re­ne på, hvad der skal va­e­re de­res ret­ning og ud­tryk i den dan­ske kon­kur­ren­ce, og de har og­så for­søgt at for­mu­le­re det på en må­de, så bå­de de og vi skal bå­de for­stå det og tro på det. Og det kan godt va­e­re, at der er en vej til at vin­de no­get ind imel­lem, det er trods alt ba­re fod­bold. Men de over­ord­ne­de kon­tu­rer til bil­le­det af dansk fod­bold, som teg­nes li­ge nu, sy­nes ba­re at va­e­re, at vej­en til at lyk­kes med at slå FCK bli­ver sva­e­re­re at gå frem­over. FALK-HAND­LEN KOM­MER EF­TER, at al­le hi­sto­ri­er­ne om OBe­ren i ugevis pri­ma­ert har hand­let om Brønd­by, FC Midtjyl­land el­ler om ud­lan­det, og så stry­ger Sol­bak­ken og FCK ind i spil­let og ryd­der i al stil­fa­er­dig­hed bor­det i et hug og snup­per ju­vel­en. Den hi­sto­rie brin­ger min­der om Da­ni­el Amar­teys trans­fer til FCK for halvan­det år si­den. Den­gang send­te de fle­ste jung­le­trom­mer ham mod Brønd­by, men på få da­ge kom FCK på ba­nen og sik­re­de sig ham.

I Brønd­by har man al­drig lagt skjul på, at man ik­ke kan kon­kur­re­re med FCK på trans­fer­mar­ke­det. Al­li­ge­vel er Brønd­bys of­fi­ci­el­le am­bi­tion at bli­ve dansk me­ster se­ne­st i sa­e­so­nen 2017/18. Det skal i høj grad ska­bes gen­nem klub­bens ta­len­t­ud­vik­ling. Og i FC Midtjyl­land vil man og­så va­e­re me­ster, man vil i mas­ser af eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, og mon ik­ke klu­be­jer og rig­mand Mat­t­hew Ben­ham på et tids­punkt drøm­mer om, at det grup­pe­spil en dag skal va­e­re Cham­pions Le­ague og ik­ke Eu­ro­pa Le­ague? Selv­føl­ge­lig gør han det, og han har in­ve­ste­ret tungt i det og ac­cep­te­ret at kig­ge på et stort un­der­skud i for­ret­nin­gen.

Min for­nem­mel­se li­ge nu er, at am­bi­tio­ner­ne hos kon­kur­ren­ter­ne er sat un­der pres.

Jeg er helt med på, at kø­ben­hav­ner­ne ved at si­ge far­vel til Da­ni­el Amar­tey har mi­stet en af liga­ens bed­ste spil­le­re, men man var klar til det. Der er fi­ne spil­le­re i trup­pen til po­si­tio­ner­ne, og man hen­te­de hur­tigt sven­ske Erik Jo­hans­son ind og­så. Det kom­mer til at gø­re me­re ondt i Midtjyl­land at ha­ve sagt far­vel til Erik Svi­at­chen­ko.

FCK skri­ver selv­føl­ge­lig med Ras­mus Falk, for­di man tror på, at han kan gø­re en for­skel i klub­ben, og det er til at få øje på lo­gik­ken, når man ved, at Nicolai Jør­gen­sen for­ven­tes solgt til som­mer. Men med ma­nøv­ren mar­ke­rer Sol­bak­ken og FCK og­så, at man gør, hvad man vil, og hvis der sid­der nog­le der­u­de og spør­ger sig selv, om man og­så gør det for at vi­se, hvad man kan, vil det ik­ke va­e­re helt uri­me­ligt.

Det er en un­der­streg­ning af klub­bens am­bi­tio­ner og su­ve­ra­e­ni­tet, at man sta­dig er ste­det, hvor de bed­ste dan­ske spil­le­re sø­ger til, hvis ud­lan­det en­ten er ble­vet for stort, el­ler man skal ven­te en om­gang. BLI­VER RAS­MUS FALK så en suc­ces i FCK? Jeg tror det. På kan­ter­ne er jeg ik­ke over­be­vist om, at han er bed­re end Benja­min Ver­bic og Kas­per Kusk, men han kan selv­føl­ge­lig pres­se dem. I rol­len som en ha­en­gen­de an­gri­ber bag Fe­de­ri­co San­tan­der el­ler An­dreas Cor­ne­li­us kan han der­i­mod bli­ve spa­en­den­de.

Ud­for­drin­gen kan vi­se sig at bli­ve, om Falk har men­ta­li­te­ten til FCK. Hi­sto­ri­er­ne om hans kar­ri­e­re har og­så hand­let om en vis skrø­be­lig­hed, og har vi la­ert no­get om FCK over åre­ne, er det og­så, at det ik­ke gi­ver sig selv, at sta­er­ke spil­le­re fra al­le de an­dre su­per­liga­klub­ber kla­rer sprin­get. Ras­mus Würtz, Jo­han Absa­lon­sen, Jo­hn­ny Thomsen og Fredrik Berg­lund er ba­re nog­le af ek­semp­ler­ne på det­te.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

hen­tet fra en di­rek­te ri­val, OB. Det kun­ne man li­de i FCK, men Absa­lon­sen blev ramt af ska­der og var ik­ke en mand, der pas­se­de godt ind i 4-4-2-sy­ste­met. Kun ni kam­pe fik han, in­den han via le­je­op­hold i Hor­sens røg til Søn­derjy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.