’ Der­for lig­ger vi ta­et på Ma­tas’

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE Med 273 bu­tik­ker i he­le Dan­mark og et over­skud sid­ste år på 340 mio. kr. så er Ma­tas sta­dig ma­sto­don­ten på mar­ke­det. Al­li­ge­vel ta­ger Ma­tas kon­kur­ren­cen fra Sø­ren Fauli og co. me­get al­vor­ligt. Det ses af det se­ne­ste delårs­regn­skab fra Ma­tas, hvor di­sco­unt­kon­kur­ren­ten Nor­mal in­di­rek­te bli­ver na­evnt.

»Ma­tas’ kon­ti­nu­er­li­ge over­våg­ning af kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen i mar­ke­det om­fat­ter en ra­ek­ke kon­kur­ren­ter, bl.a. et re­la­tivt nyt bu­tiks­kon­cept ba­se­ret på pa­ral­l­e­lim­port af vis­se af sel­ska­bets pro­dukt­ka­te­go­ri­er, isa­er in­den for hver­dags­pro­duk­ter til per­son­lig ple­je,« står der i delårs­rap­por­ten.

Og se­ne­st har Ma­tas an­meldt Nor­mal til For­bru­gerom­buds­man­den, for­di Ma­tas me­ner, at Nor­mal bru­ger vild­le­den­de før­pri­ser på si­ne pro­duk­ter.

Men det af­vi­ser stif­ter og di­rek­tør i Nor­mal Tor­ben Mourit­sen pu­re.

»Vi tjek­ker med fa­ste mel­lem­rum sy­ste­ma­tisk pri­ser­ne i kon­kur­re­ren­de lands­da­ek­ken­de ka­e­der, og det er på den må­de, at vi fin­der mar­kedspri­ser­ne. Så alt er i or­den, og der­for ta­ger vi og­så an­mel­del­sen med ro,« si­ger Tor­ben Mourit­sen.

Nor­mal-bu­tik­ker­ne lig­ger og­så ty­pisk ta­et på Ma­tas-bu­tik­ker­ne. Og det er iføl­ge Tor­ben Mourit­sen helt na­tur­ligt og ik­ke et for­søg på at ge­ne­re Ma­tas. Pla­ce­rings-stra­te­gi »Ma­tas-bu­tik­ker­ne er pla­ce­ret der, hvor der er me­get gå­en­de tra­fik, og i cen­tre, og det er og­så vo­res stra­te­gi. Så vi har sim­pelt­hen sam­me pla­ce­rings-stra­te­gi som Ma­tas, og der­for lig­ger vo­res bu­tik­ker og­så i na­er­he­den af Ma­tas. Men vi pla­ce­rer ik­ke bu­tik­ker­ne, som vi gør, for at ge­ne­re Ma­tas,« si­ger Nor­mal-di­rek­tø­ren.

»Vi har valgt at fo­ku­se­re på vo­res eget kon­cept uden at ske­le til de an­dre, men det er klart, at vi har ud­vi­det et mar­ked og er gå­et i kon­kur­ren­ce på et om­rå­de, hvor Ma­tas og­så er. Men vi har ik­ke helt så me­get fo­kus på Ma­tas, som de til­sy­ne­la­den­de har på os,« si­ger han.

Det lyk­ke­des i går ik­ke at få en kom­men­tar fra Ma­tas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.