Lands­ret­ten: I or­den at iso­le­re 15-årig fra Kund­by

BT - - NYHEDER -

KUND­BY-SA­GEN Det er i or­den at hol­de en kun 15-årig pi­ge va­re­ta­egts­fa­engs­let i en mør­kelagt sag fra Nord­ve­stsja­el­land. Det er sig­na­let fra Østre Lands­ret, som i går stad­fa­e­ste­de en ken­del­se fra Ret­ten i Hol­ba­ek.

Lands­ret­ten men­te og­så, at be­tin­gel­ser­ne for at an­brin­ge bar­net i iso­la­tion er til ste­de.

I lands­ret­ten op­ly­ste man i går til Ritzau, at spørgs­må­let har va­e­ret be­hand­let bag luk­ke­de dø­re. Så­dan fo­re­gik det og­så i by­ret­ten tors­dag i sid­ste uge.

Den 15-åri­ges for­sva­rer, ad­vo­kat Ni­ma Na­bipour, hav­de ka­e­ret ken­del­sen, og han hav­de og­så bedt om et egent­ligt rets­mø­de om sa­gen.

Pi­gen sid­der i et ar­re­st­hus for voks­ne, hvil­ket er us­a­ed­van­ligt. Nor­malt an­brin­ges un­ge un­der 18 år i sa­er­li­ge in­sti­tu­tio­ner.

Des­u­den er det et sa­er­syn, at bar­net er iso­le­ret. Rets­plej­e­loven si­ger, at det kun må ske und­ta­gel­ses­vis – kun hvis der ’fo­re­lig­ger helt sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der’.

Den 15-åri­ge sig­tes til­sy­ne­la­den­de for at vil­le frem­stil­le spraengstoffer, men det vi­des ik­ke med sik­ker­hed,

Kund­by idet ret­ten har mørklagt sa­gen sa­gen.

Det er kom­met frem, at hun kon­ver­te­re­de til is­lam i ef­ter­å­ret og des­u­den har er­kla­e­ret sin støt­te til ji­had. En 24-årig be­kendt er og­så ble­vet fa­engs­let i sa­gen. Han har tid­li­ge­re va­e­ret i Sy­ri­en for at la­e­re om vå­ben.

I øv­rigt ud­lø­ber iso­la­tions­fa­engs­lin­gen på tirs­dag i den kom­men­de uge. Her skal en dom­mer i Hol­ba­ek for­ment­lig igen ta­ge stil­ling til spørgs­må­let. Sel­ve va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen skal va­re til 9. fe­bru­ar, blev det be­stemt i sid­ste uge.

Som na­evnt hol­des sig­tel­ser­ne mod pi­gen hem­me­li­ge, men TV2 har er­fa­ret, at de blandt an­det dre­jer sig om bil­li­gel­se af ter­ror.

Da pi­gen blev an­holdt, blev hen­des bo­pa­el un­der­søgt nø­je af blandt an­dre ha­e­rens am­mu­ni­tions­ryd­de­re og af kri­mi­nal­tek­ni­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.