500 år med rent tysk øl

BT - - NYHEDER -

RENHEDSPÅBUD Ty­ske øl­bryg­ge­re kan svin­ge ølkru­se­ne og fejre, at lan­dets ren­heds­lov for øl, der blev ind­ført i Bayern i 1516, nu er 500 år gam­mel. Ren­heds­på­bud­det, der fra Mün­chen bred­te sig til re­sten af lan­det, har sik­ret Tys­kland et ene­stå­en­de ry som øl­na­tion. ’Das Re­in­heits­ge­bot’ an­ses for at va­e­re en af ver­dens ae­ld­ste lov for mad­va­rer, og den stil­ler stren­ge krav om, at kun fi­re in­gre­di­en­ser an­ven­des i tysk øl.

Det be­ty­der, at lan­dets om­kring 3.500 bryg­ge­ri­er frem­stil­ler øl af kun fi­re in­gre­di­en­ser: vand, malt, hum­le og ga­er. Al­li­ge­vel er det mu­ligt at bryg­ge et utal af va­ri­an­ter.

Loven, som blev un­der­skre­vet den 23. april 1516, bru­ges i al­le re­k­la­me­frem­stød for ty­ske pils- og wei­ssbi­er-va­ri­an­ter ver­den over.

»I mod­sa­et­ning til vo­res kol­le­ger i ud­lan­det bru­ger vi ty­ske pro­du­cen­ter ik­ke kun­sti­ge smagstilsa­et­nin­ger, en­zy­mer el­ler kon­ser­ve­rings­mid­ler,« si­ger for­man­den for den ty­ske bryg­ge­ri­for­e­ning,Hans-Ge­org Eils.

Lan­dets man­ge bryg­ge­ri­er eks­por­te­re­de sid­ste år 1,5 mil­li­ard li­ter øl.

Loven er ja­evn­ligt ud­sat for kri­tik fra en ny ge­ne­ra­tion af øl­bryg­ge­re, som øn­sker at bru­ge nye in­gre­di­en­ser som for ek­sem­pel tra­ne­ba­er el­ler hon­ning. De fin­der lov­giv­nin­gen for re­strik­tiv. Frugts­mag Tra­di­tio­na­li­ster si­ger der­i­mod, at de fi­re til­lad­te in­gre­di­en­ser al­le­re­de kan bru­ges til et ’uni­vers af kuli­na­ri­ske mu­lig­he­der’.

»Selv uden frugt er der nye ølsor­ter, som har en smag af frug­ter som mango el­ler fer­sken,« si­ger Eb­bertz, som me­ner, at ren­heds­for­bud­det har va­e­ret en sta­er­kt med­vir­ken­de år­sag til suc­ce­sen for det ty­ske øl.

Iføl­ge en må­ling fo­re­ta­get for de fø­de­ra­le myn­dig­he­der er 85 pro­cent af ty­sker­ne af sam­me op­fat­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.