Nej, det er håb­løst at drop­pe sa­m­ar­bej­det

BT - - DEBAT -

Det kan va­e­re, det kom­mer til at kra­e­ve en ud af det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de, men sus­pen­de­rer sta­er­ke­re kon­trol blot vo­res del­ta­gel­se i flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner

ved gra­en­ser­ne, end i to år. Man skal hu­ske, at de men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark, vi ser nu al­le­re­de har va­e­ret i et sik­kert land. Så det ga­el­der og­så om at af­vi­se folk ved den dansk-ty­ske gra­en­se. Det kan va­e­re, det kom­mer til at kra­e­ve en sta­er­ke­re kon­trol ved gra­en­ser­ne, end vi ser nu. Det må man re­gu­le­re alt ef­ter in­drej­se­tal­le­ne.

VI TRA­E­DER IK­KE

at vi går ind for en to-årig pe­ri­o­de, er det for­di, vi net­op går ind for in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de. De to år skal bru­ges på at mo­der­ni­se­re FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner og styr­ke EUs yd­re gra­en­ser, så vi igen kan ha­ve et Eu­ro­pa med åb­ne gra­en­ser.

NÅR VI SI­GER,

MARTIN LI­DE­GAARD

en si­tu­a­tion, hvor vi bli­ver nødt til at va­e­re re­a­li­sti­ske, hvis vi skal sta­bi­li­se­re til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge. Den ene­ste løs­ning på det pro­blem er en fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk ind­sats, hvor al­le eu­ro­pa­ei­ske lan­de ta­ger de­res del af an­sva­ret. El­lers vil det va­e­re umu­ligt at sta­bi­li­se­re an­tal­let af flygt­nin­ge til Dan­mark. Hvis Li­be­ral Al­li­an­ce vil hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne, skul­le de i ste­det ha­ve la­det va­e­re med at slag­te ulands­bi­stan­den, hvor der er skå­ret fle­re mil­li­ar­der kro­ner, som kun­ne va­e­re gå­et til na­er­om­rå­der­ne.

VI ER I

slag i luf­ten og en kom­plet il­lu­sion at tro, at man kan tra­e­de ud af det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de på det her om­rå­de. Det er et håb­løst for­slag fra Li­be­ral Al­li­an­ce. Hvis vi tra­e­der ud af det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de, har vi ik­ke mu­lig­hed for at sen­de flygt­nin­ge no­gen ste­der hen bag­ef­ter. Hvad fo­re­stil­ler Li­be­ral Al­li­an­ce sig så, vi skal gø­re med de flygt­nin­ge, vi ik­ke vil ha­ve, hvis der ik­ke er et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de med FN om det? Smi­de dem med faldska­erm ned over Sy­ri­en?

DET ER ET

af va­er­ste skuf­fe og min­der mig om Mo­gens Gli­strup, som sag­de, at det dan­ske for­svar skul­le va­e­re en au­to­ma­tisk te­le­fonsva­rer, der sag­de: ’vi over­gi­ver os’. Der er in­gen form for sub­stans el­ler re­a­lis­me i det her for­slag. Det er der­i­mod med til at gø­re Dan­mark til grin.

DET ER SYM­BOL­PO­LI­TIK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.