Ja, vi skal mo­der­ni­se­re kon­ven­tio­ner­ne

BT - - DEBAT -

SI­MON EMIL AM­MITZBØLL

at sus­pen­de­re vo­res del­ta­gel­se i FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion i to år, er der er ta­le om et hu­mant asyl­stop, som adres­se­rer to pro­ble­mer. Først og frem­mest hja­el­per det dem, som har al­ler­mest brug for hja­elp. Bå­de folk, som sul­ter i Sy­ri­en, og dem, der sid­der i FNs flygt­nin­ge­lej­re. Det er dis­se men­ne­sker, vi vil pri­o­ri­te­re – ik­ke dem, som selv kan be­stem­me, om de vil bo i Østrig el­ler i Dan­mark. Det an­det pro­blem, som vi adres­se­rer med for­sla­get, er det sta­er­kt sti­gen­de asyl­tal, som vi har set de se­ne­ste år. Der var 15.000 an­sø­ge­re i 2014 og 21.000 i 2015, og re­ge­rin­gen reg­ner med mindst 25.000 an­sø­ge­re i år. Det bli­ver kun hø­je­re, hvis vi ik­ke gør no­get.

NÅR VI FO­RE­SLÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.