OPKLA­RE­DE MÅ­SKE SIT

BT - - NYHEDER -

NY RAP­PORT Den 43-åri­ge Alek­s­an­der Litvi­nen­ko led en lang­som og smer­te­fuld død. I tre uger lå han af­kra­ef­tet og hulkin­det i en seng på et ho­spi­tal i Lon­don. Hans hår faldt af i sto­re tot­ter. Han hav­de ma­ve­s­mer­ter, di­ar­ré og blev ved med at ka­ste blod op, mens la­e­ger­ne for­ga­e­ves for­søg­te at fin­de en di­ag­no­se, der kun­ne pas­se. Litvi­nen­ko var af­hop­per fra den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSB. Selv var han over­be­vist om, at han var ble­vet for­gif­tet i en ha­evnak­tion fra det magt­ful­de rus­si­ske sik­ker­heds­ap­pa­rat.

Kort før hans krop gav op i kam­pen mod gif­ten, dik­te­re­de Litvi­nen­ko et brev med en me­re pra­e­cis an­kla­ge, der ef­ter hans død gik ver­den rundt. I bre­vet stod: ’Du kan må­ske gø­re en mand tavs, men et pro­te­stråb vil gen­ly­de, Pu­tin, for di­ne ører re­sten af dit liv’. Pu­tins dåd Det var til­ba­ge i 2006, og or­de­ne kom fra en des­pe­rat mand på sit døds­le­je. Men ni år og to må­ne­der se­ne­re er en bri­tisk dom­mer til­bø­je­lig til at gi­ve den af­dø­de Alek­s­an­der Litvi­nen­ko ret. Den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin gav ’for­ment­lig’ or­dren til et gift­mord på den af­hop­pe­de rus­si­ske eks-agent, kon­klu­de­rer en bri­tisk dom­mer­un­der­sø­gel­se ef­ter tre års ar­bej­de.

Rap­por­ten er den hidtil mest di­rek­te an­kla­ge mod den rus­si­ske pra­esi­dent fra of­fi­ci­elt bri­tisk hold. Bri­ti­ske ef­ter­for­ske­re har tid­li­ge­re pe­get på in­di­ci­er for den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSBs in­vol­ve­ring. Og Stor­bri­tan­ni­en har i åre­vis for­ga­e­ves kra­e­vet, at Rusland ud­le­ve­rer de to ho­ved­mista­enk­te, der na­eg­ter sig skyl­di­ge.

Men den nye dom­mer­un­der­sø­gel­se går et godt styk­ke vi­de­re. Den im­pli­ce­rer bå­de Vla­di­mir Pu­tin og den da­va­e­ren­de chef for lan­dets sik­ker­hed­s­tje­ne­ste Ni­ko­laj Pa­trusjev i mor­det.

Rap­por­tens for­fat­ter, den tid­li­ge­re hø­jeste­rets­dom­mer Robert Owen, skri­ver i de

af­gø­ren­de linjer, at ’på bag­grund af be­vi­ser og ana­ly­ser, som jeg er i be­sid­del­se af, fin­der jeg, at FSB-ope­ra­tio­nen, der skul­le dra­e­be Litvi­nen­ko, sand­syn­lig­vis blev god­kendt af Pa­trusjev og og­så af pra­esi­dent Pu­tin’. Rap­port på 328 si­der Rap­por­ten byg­ger på 62 of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge vid­neud­sagn og et ukendt an­tal af­hø­rin­ger for luk­ke­de dø­re. De hem­me­ligstemp­le­de op­lys­nin­ger ind­går af go­de grun­de ik­ke i den 328-si­der lan­ge rap­port, der der­for ik­ke umid­del­bart in­de­hol­der man­ge op­lys­nin­ger, der ik­ke al­le­re­de er kom­met frem un­der de of­fent­li­ge hø­rin­ger.

I ste­det for­sø­ger rap­por­ten - i fra­va­e­ret af en rets­sag - at sam­le de man­ge trå­de i den ni år gam­le mord­s­ag og ve­je be­vi­ser og in­di­ci­er.

Rusland har åben­lyst for­søgt at ob­stru­e­re opkla­rings­ar­bej­det - rus­sisk po­li­ti ’mi­ste­de’ ek­sem­pel­vis den ene­ste lyd­op­ta­gel­se af af­hø­rin­gen af en af de ho­ved­mista­en­ke - men det im­pli­ce­rer ik­ke i sig selv den rus­si­ske re­ge­ring, skri­ver Owen. Det gør hel­ler ik­ke Pu­tins of­fent­li­ge sym­pa­ti­er­kla­e­ring til den ene af de ho­ved­mista­enk­te, den tid­li­ge­re KGB-agent An­drej Lu­ga­voj. Sid­ste år til­del­te Vla­di­mir Pu­tin ham en me­dal­je for ’tro tje­ne­ste for fa­ed­re­lan­det’.

Men Owen er ik­ke i tvivl om, at Lu­ga­voj og hans med­sam­men­s­vor­ne Dmi­trij Kov­tun slog Litvi­nen­ko ihjel. På et ho­tel i Lon­don ser­ve­re­de de den kop te med det ra­dio­ak­ti­ve stof po­lo­ni­um-210, der slog Litvi­nen­ko ihjel. Si­den fulg­te strå­lings­spo­ret dem bog­sta­ve­ligt talt he­le vej­en til­ba­ge til Rusland. Strå­ling blev fun­det i va­sken på Kov­tuns ho­telva­e­rel­se, på caféer og til sidst flysa­e­der, hvor de to mista­enk­te op­holdt sig ef­ter­føl­gen­de. Det sja­eld­ne stof, der sva­rer til det, der pro­du­ce­res på den rus­si­ske Avan­gard-fa­ci­li­tet i Si­bi­ri­en, er blandt de sta­er­ke­ste in­di­ci­er for den rus­si­ske stats in­vol­ving, ly­der det i rap­por­ten. Og sik­ker­hed­s­tje­ne­sten FSB hav­de mo­ti­vet, skri­ver Owen. Sam­ar­bej­de med ma­fi­a­en In­den sin flugt fra Rusland hav­de Litvi­nen­ko of­fent­ligt be­skyldt FSB for at sam­ar­bej­de med ma­fi­en. Kort tid ef­ter for­gift­nin­gen skul­le han ha­ve vid­net for en dom­mer om FSB­for­bin­del­ser til ma­fi­a­en i Spa­ni­en. I Lon­don hav­de Litvi­nen­ko sam­ti­dig al­li­e­ret sig med Pu­tins gam­le ri­val, rig­man­den Bo­ris Be­resovskij. Og nu an­kla­ge­de Litvi­nen­ko ut­ra­et­te­ligt Pu­tin for at stå bag mor­det på den rus­si­ske jour­na­list An­na Po­li­ti­ko­vska­ja og bom­be­spra­eng­nin­ger i rus­si­ske bo­lig­blok­ke i 1999.

In­tet af oven­stå­en­de er dog en ry­gen­de pi­stol, for så­dan en fin­des ik­ke i rap­por­ten. Men iføl­ge Owen er det na­e­sten uta­en­ke­ligt, at et FSB un­der le­del­se af Pu­tins na­e­re al­li­e­re­de Pa­trusjev skul­le ha­ve gen­nem­ført en lik­vi­de­ring af en så kendt per­son uden sin over­ord­ne­des vi­den­de og ac­cept.

Sik­kert er det i hvert fald, at rap­por­ten end­nu en gang sen­der Rusland og Stor­bri­tan­ni­en på diplo­ma­tisk kol­li­sions­kurs.

»Den rus­si­ske stats sand­syn­li­ge in­vol­ve­ring i det­te mord er dybt be­kym­ren­de og de­mon­stre­rer li­ge­gyl­dig­hed over for Stor­bri­tan­ni­ens love og in­ter­na­tio­nal lov,« skri­ver det bri­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um i en pres­se­med­del­el­se.

På den an­den si­de er spørgs­må­let, hvor me­get va­er­re det al­le­re­de dybfros­ne for­hold mel­lem de to lan­de kan bli­ve. Avi­sen The Gu­ar­di­an skrev for­le­den, at bri­ti­ske diplo­ma­ter har op­for­dret pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron til at la­de Litvi­nen­ko-sa­gen fa­re, for­di de ve­st­li­ge lan­de har hårdt brug for Ruslands vel­vil­je i de skrø­be­li­ge for­hand­lin­ger om fred i Sy­ri­en.

Indtil vi­de­re har Rusland for­søgt at nedt­o­ne rap­por­ten og ik­ke for­holdt sig til de kon­kre­te an­kla­ger. Et svar vil kom­me ’ad diplo­ma­ti­ske ka­na­ler,’ sag­de Pu­tins tals­mand i af­tes. Rap­por­ten er ’po­li­tisk mo­ti­ve­ret, ui­gen­nem­sig­tig og frem­stil­let med et for­u­dind­ta­get re­sul­tat,’ lød bredsi­den fra det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

En syltning af sa­gen er net­op, hvad Kreml hå­ber på, me­ner Alek­s­an­der Litvi­nen­kos en­ke Ma­ri­na. Hun op­for­drer i ste­det til må­l­ret­te­de sank­tio­ner mod de im­pli­ce­re­de.

»De ord, som min mand sag­de på sit døds­le­je, da han an­kla­ge­de Pu­tin for at stå bag mor­det, er ble­vet be­vist,« sag­de hun.

Du kan må­ske gø­re en mand tavs, men et pro­te­stråb vil gen­ly­de, Pu­tin, for di­ne ører re­sten af dit liv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.