Po­li­ti­et løsla­der sig­tet i sa­gen om Omar el-Hus­se­in

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Po­li­ti­et løslod i går den yng­ste af de fem, der har va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let for at ha­ve med­vir­ket til Omar el-Hus­se­ins drab på to men­ne­sker ved Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn. Den 19-åri­ge mand har va­e­ret fa­engs­let i na­e­sten 11 må­ne­der. Li­ge­som de øv­ri­ge fi­re sig­tes han for at ha­ve bi­stå­et ved dra­be­ne og drabs­for­sø­ge­ne 14. og 15. fe­bru­ar sid­ste år.

Så sent som tors­dag i sid­ste uge bad en an­kla­ger om at få for­la­en­get va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen.

Trods pro­te­ster fra for­sva­re­ren blev øn­sket ef­ter­kom­met af en dom­mer i Kø­ben­havns By­ret. Fort­sat sig­tet »An­kla­ge­myn­dig­he­den har fulgt ef­ter­forsk­nin­gen ta­et og har nu vur­de­ret, at der ik­ke la­en­ge­re er grund­lag for at op­ret­hol­de va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen,« hed­der det i en ud­ta­lel­se fra che­fankla­ger Ka­rin Tho­strup.

Sig­tel­sen mod den 19-åri­ge op­ret­hol­des dog indtil vi­de­re.

Che­fankla­ge­ren øn­sker ik­ke at gå yder­li­ge­re i de­tal­jer. Rets­mø­de­r­ne har - i øv­rigt ef­ter an­kla­ge­myn­dig­he­dens øn­ske - hidtil va­e­ret holdt bag luk­ke­de dø­re. Me­re kon­kret er den un­ge mand sig­tet for at ha­ve gi­vet Omar el-Hus­se­in en el­ler fle­re kni­ve samt en skud­sik­ker vest.

Der­med skal han - iføl­ge po­li­ti­et - ha­ve med­vir­ket til de for­bry­del­ser, som blev be­gå­et dels ved et mø­de om yt­rings­fri­hed og dels ved sy­na­go­gen.

Gen­nem he­le for­lø­bet har han na­eg­tet sig skyl­dig.

Selv om han er løsladt, kan det al­li­ge­vel en­de med, at han bli­ver til­talt. Sig­tel­sen op­ret­hol­des indtil vi­de­re, hed­der det i pres­se­med­del­el­sen fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

An­kla­ge­myn­dig­he­den har al­le­re­de re­ser­ve­ret plads i by­ret­tens kalender til en om­fat­ten­de straf­fesag. Den kan be­gyn­de i marts og vil mu­lig­vis stra­ek­ke sig over 30 rets­mø­der.

Spørgs­må­let om til­ta­le over­ve­jes nu af an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.