Shu-bi-stjer­ner på de

BT - - NYHEDER -

GEN­FOR­E­NING så Kibs­gaard.

»Jeg tror sim­pelt­hen, at der er gå­et for lang tid. Og selv­om det var et stort chok for al­le og en sa­er til­fa­el­dig­hed, at vi stop­pe­de, så er det - set i baks­pej­let - må­ske fint. Vi er al­le sam­men kom­met vi­de­re,« si­ger Kibs­gaard, der selv i dag er i Her­ning, hvor han er ka­pel­me­ster i det sto­re dansk­tops­how.

Men ba­re for­di et fuld­tal­ligt Shu­bi-dua må­ske ik­ke kom­mer så sce­nen igen, så fort­sa­et­ter mu­sik­ken. Og Ole Kibs­gaard er over­be­vist om, at Mi­cha­el Bun­de­sen kom­mer til at syn­ge igen.

»Jeg sa­et­ter fan­ta­stisk stor pris på mit ven­skab med Mi­cha­el (Bun­de­sen, red.). Jeg sav­ner sa­m­ar­bej­det. Og han og jeg har drøf­tet for­skel­li­ge mo­del­ler. Må­ske ba­re nog­le aku­sti­ske gu­i­ta­rer og de gam­le san­ge, hvem ved. Li­ge nu ved jeg ik­ke, hvor me­get jeg må løf­te slø­ret,« si­ger Ole Kibs­gaard.

tviv­ler Ole Kold tyr­ker BT in­ter­viewe­de Bun­de­sen for et halvt år si­den. Den­gang sag­de han, at der var tan­ker om et co­me­ba­ck. »Jeg sav­ner Shu-bi-dua ad hel­ve­de til. Når man nu har haft det der rejseliv, kon­cer­ter­ne og kam­me­rat­ska­bet i åre­vis -det er alt­så sva­ert. Jeg må si­ge, at det var en kold tyr­ker, da jeg fik blod­prop­pen - uden at det skal ly­de hul­ken­de,« sag­de Bun­de­sen:

»Jeg skal ik­ke på sce­nen, før jeg kan gå igen. Jeg vil­le nok kom­me ud på tur­né med en gu­i­ta­rist. Og ja, det kun­ne jo sag­tens va­e­re Ole Kibs­gaard. Han er mul­ti­mu­si­ker, så han kun­ne spil­le på an­dre in­stru­men­ter - det vil­le va­e­re op­lagt.« Mu­si­ker­par­ret Keld og Hil­da Heick er ik­ke i tvivl. Shu-bi-dua er no­get gan­ske sa­er­ligt på den dan­ske mu­siks­ce­ne. Men den­gang ban­det kom frem, skul­le man li­ge lyt­te en ek­stra gang: »De gjor­de det på de­res helt egen må­de. Jeg kan hu­ske, at jeg li­ge skul­le vaen­ne mig til det. Men så ta­enk­te jeg: ’hold ka­eft, det er ge­ni­alt, det der’. Det var må­den de le­ge­de med or­de­ne på. Det var en fan­ta­stisk for­ny­el­se, de kom med,« sag­de Keld Heick. Hil­da Heick sup­ple­re­de sin mand: »Mu­sik som den, Shu-bi-dua skab­te, kan le­ve vi­de­re og ram­mer ge­ne­ra­tio­ner. Jeg tror, at vo­res dat­ter er li­ge så stor fan, som vi er.«

Fo­to: Si­mon La­es­søe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.