Be­tjent idøm­mes 40 da­ges fa­engsel for vold

BT - - NYHEDER -

En nord­jysk po­li­ti­be­tjent er idømt 40 da­ges fa­engsel, ef­ter at han er fun­det skyl­dig i vold un­der en an­hol­del­se i Fre­de­riks­havn i marts 2014.

Iføl­ge nord­jy­ske.dk har den 37-åri­ge be­tjent an­ket dom­men på ste­det.

Be­tjen­ten var til­talt for at ha­ve pla­ce­ret en fod i bag­ho­ve­det på to an­hold­te og spar­ket dem beg­ge fle­re gan­ge, ef­ter at han hav­de lagt dem ned på vej­en.

Den til­tal­te be­tjent har va­e­ret sus­pen­de­ret fra sit ar­bej­de ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, si­den der blev rejst til­ta­le sid­ste som­mer.

Han har he­le ti­den na­eg­tet sig skyl­dig i ankla­gen.

An­kla­ge­ren ar­gu­men­te­re­de for en ube­tin­get fa­engsels­straf i ni­veau­et fi­re må­ne­der.

For­sva­re­ren gik der­i­mod ef­ter en fri­fin­del­se af be­tjen­ten.

Ret­ten fandt det be­vist, at den til­tal­te hav­de spar­ket de to an­hold­te, men man fandt det der­i­mod ik­ke be­vist, at be­tjen­ten hav­de trå­dt på dem.

Fo­to: Si­mon La­es­søe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.