Cra­zy ko­me­die

BT - - TV - KO­ME­DIE 15:00 23:00 10:05 11:55 13:45 21:00 01:05-06:00 18:45 08:15 16:50

Ivan (Mads Mik­kel­sen) er en mo­der­ne, po­si­tivt ta­en­ken­de mand. Som pra­est ser han det som sin fi­ne­ste op­ga­ve at hja­el­pe og støt­te si­ne med­men­ne­sker. Det ga­el­der ik­ke mindst dem, der er kom­met i ufø­re og som har mest brug for en sta­erk hånd. Sam­ti­dig har Ivan dog en ret så naiv til­gang til vir­ke­lig­he­den, og le­ver lidt i sin egen ver­den. Det for­hin­drer ham ik­ke i at mod­ta­ge ny-na­zi­sten Adam (Ul­rich Thomsen) med åb­ne ar­me. Adam er dømt til 12 ugers sam­fund­stje­ne­ste og kom­mer ind i Ivans skrø­be­li­ge, ver­dens­fjer­ne kol­lek­tiv, der i for­vej­en be­står af al­ko­ho­li­ke­ren Gunnar (Ni­co­las Bro), Sa­rah (Papri­ka Ste­en) og tank­sta­tions-rø­ve­ren Kha­lid (Ali Kha­zim). Men der er af­slø­rin­ger på vej, øre­ta­e­ver i luf­ten og uro i Pa­ra­dis... In­struk­tør An­ders Tho­mas Jen­sens bud på en sort ko­me­die med sta­er­ke bi­bel­ske sym­bo­ler fik en pa­en mod­ta­gel­se af såvel an­mel­de­re som bi­o­gr­af­ga­en­ge­re. Fil­men solg­te godt 350.000 bil­let­ter og vandt fle­re in­ter­na­tio­na­le

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: pri­ser. Her­hjem­me blev den no­mi­ne­ret til tre Bo­dil-pri­ser - bl.a. for ”Årets film” - dog uden at vin­de.

(TV 2)

(T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk musical fra 1945. (T) Man­den, der kom til mid­dag. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1942. (T) Jeg fin­der dig nok. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1942. (T) Skø­gen fra Da­ma­s­kus. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. (T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk musical fra 1951.

(T) As­faltjung­len. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1950. (T) Det sy­ven­de kors. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1944. (T) Kvin­der. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1939. McCa­be And Mrs. Mil­ler. Ame­ri­kansk western fra 1971.

(T) De tre mu­ske­te­rer. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948.

Nat-tv.

Mads Mik­kel­sen og Ul­rich Thomsen har va­e­ret no­mi­ne­ret til Bo­di­log Ro­bert­pri­ser hen­holds­vis 14 og ni gan­ge. Ul­rich Thomsen fø­rer med fem sta­tu­et­ter mod Mik­kel­sens fi­re. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.