DAN­MARK IND I EF

BT - - TV/RADIO - (711). Sva­er (48). Mid­del (11). Nem ud: den reg­ne du Kan

LØ­VEN 22.07 -22.08 Hvis du for­mår at føl­ge din in­tu­i­tion og hand­le ud fra den, så er du godt kø­ren­de i dag. Det er ik­ke al­tid en for­del at va­e­re den for­nuf­ti­ge. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: JOMFRUEN 23.08 -22.09 Hvis du skal ha­ve den va­ekst om­kring dig, som du øn­sker, så er det vig­tigt, at du gi­ver an­dre plads til de­res va­ekst og­så. Du er kra­e­ven­de. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: VA­EG­TEN 23.09 -22.10 Du går lidt rundt som i din egen ver­den. Der er ro­man­ti­ske to­ner i luf­ten, sam­ti­dig med at der sker no­get po­si­tivt om­kring di­ne pen­ge­sa­ger. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: SKORPIONEN 23.10 -21.11 Du har sva­ert ved at se vir­ke­lig­he­den som den. Du vil­le øn­ske, at den var an­der­le­des. Du står for­an at skul­le tra­ef­fe en stor og vig­tig be­slut­ning. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: SKYT­TEN 22.11 -20.12 I dag er ko­de­or­det teamwork. Det er vig­tigt, at du på en en­hver ta­en­ke­lig må­de står til rå­dig­hed for sam­ar­bej­de, teamwork og fa­el­les­skab. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: STENBUKKEN 21.12 -19.01 Du er ty­pen, som an­dre til en­hver tid kan reg­ne med. Nu ga­el­der det om at reg­ne med dig selv. Du står for­an at skul­le ta­ge en vig­tig be­slut­ning. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: VANDMANDEN 20.01 -18.02 Der er mas­ser af ro­man­tik og sø­de vin­de i luf­ten. Det er en god idé at fø­re di­ne tan­ker ud i kon­kre­te hand­lin­ger. Du bli­ver imø­de­kom­met. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: FI­SKE­NE 19.02 -19.03 Jo me­re du til­la­der dig selv at svøm­me rundt i di­ne eg­ne tan­ker, des me­re fin­der du ud af, at det er den bed­ste må­de at ska­be in­dre or­den. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: 1972: Stats­mi­ni­ster Jens Ot­to Krag (S) un­der­skri­ver i Bruxelles i Bel­gi­en trak­ta­ten om Dan­marks ind­tra­e­den i EF. Det dan­ske med­lem­skab af EF skal dog først be­kra­ef­tes ved en fol­ke­af­stem­ning se­ne­re på året.

Ivar Nør­gaard (til ven­stre) var me­dun­der­skri­ver i 1972. 2. ok­to­ber stem­te 63,4 pro­cent af va­el­ger­ne ja til dansk med­lem­skab af EF, mens 36,6 pro­cent stem­te nej. Valg­del­ta­gel­sen var 90,1 pro­cent. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.