Du er over­vå­get

BT - - TV-GUIDE -

KRI­MI I en år­ra­ek­ke har Ni­els Brinch og Ka­rin Cruz va­e­ret en fast­tøm­ret del af ’Sta­tion 2’. De bak­kes nu op af de to nye på va­erts­hol­det – An­ders Lom­holt og Janni Pe­der­sen – der beg­ge har ind­gå­en­de kend­skab til kri­mi­stof. Og på ’Sta­tion 2 Ef­ter­lyst’ ven­der An­ne-Ka­tri­ne Bon­do til­ba­ge som va­ert og vil om­ta­le nye og ak­tu­el­le kri­mi­nalsa­ger, som po­li­ti­et har brug for hja­elp til at opkla­re.

»Vi øn­sker at pro­du­ce­re og forta­el­le vo­res hi­sto­ri­er på en In­gen an­dre re­dak­tio­ner i Dan­mark rå­der over så me­gen kri­mi­vi­den som ’Sta­tion 2’ an­den må­de. Vi har ar­bej­det me­get med for­men og den visu­el­le stil på ’Sta­tion 2’. Sam­ti­dig har vi få­et til­ført sta­er­ke kri­mi-jour­na­li­sti­ske kra­ef­ter, og jeg tør godt si­ge, at in­gen an­dre re­dak­tio­ner i Dan­mark rå­der over så me­gen kri­mi­vi­den som ’Sta­tion 2’,« si­ger TV2s re­dak­tions­chef Mi­cha­el Nør­gaard.

I mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re sa­e­so­ner sen­des ’Sta­tion 2’ ik­ke la­en­ge­re li­ve. I de nye ud­ga­ver af ’Sta­tion 2’ ta­ger va­er­ter­ne se­er­ne med ud i vir­ke­lig­he­den hos de men­ne­sker, som en­ten be­går, har va­e­ret ud­sat for el­ler be­ka­em­per kri­mi­na­li­tet. Ugens af­snit hed­der ’Fan­get på over­våg­ning’ og hand­ler om stor­by­er­nes over­våg­nings­ka­me­ra­er, der of­te afslører for­bry­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.