LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk-au­stralsk thril­ler fra 2007. (Ghost Ri­der) I et for­søg på at red­de sin far ind­går Jo­hn­ny Bla­ze en af­ta­le med dja­ev­len, og som be­ta­ling la­der Jo­hn­ny sig be­sa­et­te af en ond ånd, der om nat­ten for­vand­ler ham til den flam­men­de ha­ev­ner Ghost Ri­der. Da han ved en til­fa­el­dig­hed mø­der sin gam­le ka­e­re­ste Roxan­ne, får han et stort øn­ske om at kom­me ud af kon­trak­ten med dja­ev­len. Sam­ti­dig får han til op­ga­ve at uska­de­lig­gø­re dja­ev­lens fortab­te søn Bla­ck­heart, der øn­sker at ska­be hel­ve­de på Jor­den. Den ene­ste, der kan stop­pe Bla­ck­hearts on­de pla­ner er Ghost Ri­der. Med­vir­ken­de: Jo­hn­ny Bla­ze: Ni­co­las Ca­ge, Un­ge Jo­hn­ny Bla­ze: Matt Long og Bar­ton Bla­ze: Brett Cul­len. In­struk­tion: Mark Ste­ven Jo­hn­son. TV 2 kl. 23.35 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2011. (The Gre­en Hor­net) Rig­mands­søn­nen og play­boy­en Britt Reid le­ver en sorg­løs til­va­e­rel­se. Men da hans far, me­di­e­mag­na­ten James Reid, plud­se­lig dør, må Britt tra­e­de til som øver­ste chef for by­ens før­en­de avis. Ud­over chef­po­sten ar­ver Britt og­så en stør­re stab af med­hja­el­pe­re, der­i­blandt chauf­før­en Ka­to, som og­så er eks­pert i kung fu. Li­vet som chef be­gyn­der dog hur­tigt at ke­de Britt, så sam­men med Ka­to be­slut­ter han, at de skal va­e­re su­per­hel­te i de­res fri­tid og be­ka­em­pe by­ens kri­mi­nel­le. Med­vir­ken­de: Britt Reid / The Gre­en Hor­net: Seth Ro­gen, Ka­to: Jay Chou og Leno­re Ca­se: Ca­meron Di­az. In­struk­tion: Mi­chel Gon­dry. TV3 kl. 21.55 Ame­ri­kansk gy­ser fra 2009. (Jen­ni­fer’s Bo­dy) Hig­hs­chool-ele­ven Jen­ni­fer bli­ver be­sat af en sul­ten da­e­mon og be­gyn­der at dra­e­be si­ne mand­li­ge klas­se­kam­me­ra­ter. Jen­ni­fers bed­ste ve­nin­de, Ne­e­dy, må be­skyt­te by­ens un­ge ma­end og isa­er hen­des egen ka­e­re­ste, Chip. Med­vir­ken­de: Jen­ni­fer Check: Me­gan Fox, Ne­e­dy Les­ni­cky: Aman­da Seyfri­ed og Ni­ko­lai Wolf: Adam Bro­dy. In­struk­tion: Karyn Ku­s­ama. TV3 kl. 00.20 Ame­ri­kansk-fransk thril­ler fra 2000. (The Weight of Wa­ter) Af sin avis bli­ver fo­to­gra­fen Je­an Ni­chols sendt til den lil­le ø Smut­ty­no­se Island, hvor der i 1873 blev be­gå­et et brutalt øk­se­mord på to nor­ske kvin­der. Hen­des mand og den­nes bror og nye ka­e­re­ste ta­ger med på tu­ren, og mens Je­an bli­ver me­re og me­re op­ta­get af den me­re end 100 år gam­le mord­gå­de, be­gyn­der de fires ind­byr­des kon­flik­ter at af­spej­le dra­ma­et på øen. Med­vir­ken­de: Tho­mas Ja­nes: Se­an Penn, Je­an Ja­nes: Cat­he­ri­ne McCor­ma­ck og Ma­ren Hont­vedt: Sa­rah Pol­ley. In­struk­tion: Kat­hryn Bi­ge­low. DR2 kl. 00.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2006. (Ro­cky Bal­boa) Ro­cky har for la­engst truk­ket sig til­ba­ge som bok­ser og går og pas­ser sin lil­le re­stau­rant. Pen­ge­sor­ger får ham til at over­ve­je at bok­se nog­le få kam­pe igen, da han får til­budt en ti­telkamp mod ver­dens­meste­ren i sva­er­va­egt, Ma­son Dixon. Men har Ro­cky sta­dig det, der skal til for at ge­nero­bre mester­ska­bet? Med­vir­ken­de: Ro­cky Bal­boa: Syl­ve­ster Stal­lo­ne, Ma­rie: Ge­ral­di­ne Hughes og Paulie: Burt Yo­ung. In­struk­tion: Syl­ve­ster Stal­lo­ne. TV 2 Zulu kl. 20.55 Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2010. (Ali­ce In Won­der­land) 19-åri­ge Ali­ce ven­der til­ba­ge til den magi­ske ver­den fra sit barn­doms even­tyr. Her gen­for­e­nes hun med si­ne gam­le ven­ner og op­da­ger sin san­de ska­eb­ne: at af­slut­te den rø­de Dron­nings ra­ed­sels­re­gi­me. Med­vir­ken­de: The Mad Hat­ter: Jo­hn­ny Depp, The Red Qu­e­en: He­le­na Bon­ham-Car­ter og Ali­ce: Mia Wa­si­kowska. In­struk­tion: Tim Bur­ton. Ka­nal 4 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.