LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk even­tyr­film fra 1971. (Kid­nap­ped) Un­der det sid­ste skot­ske op­rør mod det en­gel­ske over­her­re­døm­me an­kom­mer den un­ge David Bal­four til sin be­ga­er­li­ge og mor­de­ri­ske on­kels hus. On­k­len sa­et­ter ham om­bord på et skib med or­dre til kap­ta­j­nen om at sa­el­ge ham som sla­ve. Men David red­des af en af op­rø­rets le­de­re, Alan Breck, og sam­men for­sø­ger de at flyg­te fra de skån­sels­lø­se eng­la­en­de­re. Med­vir­ken­de: Alan Breck: Mi­cha­el Cai­ne, David Bal­four: Lawren­ce Doug­las og Ebe­nezer Bal­four: Do­nald Plea­sen­ce. In­struk­tion: Del­bert Mann. DR1 kl. 16.45 Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­fi lm fra 2004. En is­blok på stør­rel­se med he­le Rho­de Island bry­der fri i An­tark­tis, og al­vor­li­ge vej­r­fa­eno­me­ner be­gyn­der at vi­se sig over he­le Jor­den. Hagl så sto­re som gra­pe­frug­ter bom­bar­de­rer Tokyo, re­kord­s­to­re or­ka­ner dun­drer mod Hawaii, sne­en fal­der i New Del­hi, og en se­rie tor­na­do­er gør, hvad de kan for at la­eg­ge Los An­ge­les i ru­i­ner. Med­vir­ken­de: Ja­ck Hall: Den­nis Qu­aid, Sam Hall: Ja­ke Gyl­len­haal og Ter­ry Rap­son: Ian Holm. In­struk­tion: Ro­land Em­me­rich. TV3 kl. 21.00 Dansk lyst­spil fra 1961. (Po­e­ten og Lil­lemor i for­års­hu­mør) Po­e­ten og Lil­lemor bor i en lands­by, der sy­der af for­års­stem­ning. Hun gør rent, mens han, blot­tet for øko­no­misk sans, ta­en­ker på at kø­be bil. Og­så an­dre i by­en er be­ru­set af for­å­ret. Ba­ge­ren vil an­sa­et­te en svend, så han selv kan gå i sko­ven med sin Li­se, og slag­te­ren la­der sig fri­ste til et even­tyr med en yn­dig pin-up pi­ge. Med­vir­ken­de: Po­e­ten: Hen­ning Mo­ritzen, Lil­lemor: Hel­le Virk­ner og Slag­te­ren: Karl Steg­ger. In­struk­tion: Erik Bal­ling. TV 2 Char­lie kl. 20.55 Ame­ri­kansk-au­stralsk actionko­me­die fra 1988. Mick Dun­de­es ve­nin­de i New York, jour­na­li­sten Sue Car­lt­on, kom­mer i be­sid­del­se af en rul­le film, som kan af­slø­re narko­haj­en Ri­co - med det re­sul­tat, at hun bli­ver bort­ført. Da Sue se­ne­re bli­ver be­fri­et af Mick, flyg­ter par­ret til Au­stra­li­en for at mø­de for­føl­ger­ne på ”hjem­me­ba­ne”. Med­vir­ken­de: Sue: Lin­da Kozlowski, Mick Dun­dee: Paul Ho­gan og Ri­co: He­ch­ter Ubar­ry. In­struk­tion: Jo­hn Cor­nell. TV 2 Zulu kl. 22.20 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1993. (Free Wil­ly) Da den 12-åri­ge Jes­se, der er en for­hut­let ga­de­d­reng, bli­ver gre­bet i at ma­le gra­fit­ti på en mur i en for­ly­stel­ses­park, får han val­get mel­lem end­nu en ny ple­je­fa­mi­lie kom­bi­ne­ret med sam­fund­stje­ne­ste el­ler ung­doms­fa­engsel. Jes­se va­el­ger sam­fund­stje­ne­ste, hvor han får at vi­de, at han skal fjer­ne gra­fit­ti fra va­eg­ge­ne i for­ly­stel­ses­par­kens sto­re, uden­dørs akva­ri­um. Med­vir­ken­de: Glen At­kin­son: Mi­cha­el Mad­sen, Jes­se: Ja­son James Ri­ch­ter og Rae: Lo­ri Pet­ty. In­struk­tion: Si­mon Win­cer. Ka­nal 4 kl. 13.45 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003. Don­na er op­vok­set i en neds­lidt cam­ping­vogn sam­men med sin mor, der er tid­li­ge­re strip­per og kø­rer på sit fjer­de ae­g­te­skab. Don­na er be­sat af tan­ken om at bli­ve stewar­des­se, og via en om­vej hos et lo­kalt fly­sel­skab med fal­de­fa­er­di­ge pro­pel­ma­ski­ner og an­stren­gen­de pas­sa­ge­rer lyk­kes det hen­de at kom­me ind på stewar­des­sesko­len. Med­vir­ken­de: Don­na: Gwy­neth Pal­trow, Chri­sti­ne: Chri­sti­na Ap­ple­ga­te og Sal­ly We­ston: Can­di­ce Ber­gen. In­struk­tion: Bru­no Bar­re­to. Ka­nal 4 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.