Der ten­nis­spor­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­TALT SPIL få ud­be­talt pa­e­ne sum­mer pen­ge un­der bor­det. Men det dre­jer sig åben­bart og­så om de bed­ste, der el­lers ind­kas­se­rer kas­sen ved del­ta­gel­se i de stør­ste tur­ne­rin­ger. Det, tror jeg, kom­mer bag på de fle­ste.« Fik til­budt pen­ge I 2014 var han selv im­pli­ce­ret i en mat­ch­fixing-sag.

»Un­der en Fu­tu­re-tur­ne­ring i Kø­ben­havn modt­og jeg på Fa­ce­book hen­ven­del­se fra en per­son, der un­der­skrev sig ’ITF Ten­nis’, og som vil­le be­ta­le mig 4.000 Eu­ro (cir­ka 30.000 kro­ner), hvis jeg med vil­je vil­le ta­be før­ste sa­et i min an­den­run­de­kamp,« forta­el­ler Martin Pe­der­sen. Det dre­jer sig åben­bart og­så om de bed­ste, der el­lers ind­kas­se­rer kas­sen ved del­ta­gel­se i de stør­ste tur­ne­rin­ger. Det, tror jeg, kom­mer bag på de fle­ste At­le­tik For­bund (IAAF) og den In­ter­na­tio­na­le Cy­ke­lu­ni­on (UCI) i lig­nen­de sa­ger.

Det skyl­des, at man de se­ne­ste da­ge har hørt ATP-di­rek­tør Chris Ker­mode af­vi­se al­le be­skyld­nin­ger om svin­del, at den fran­ske spil­ler Gil­les Si­mon har om­talt rap­por­ten som ubru­ge­lig, og at ver­dens­rang­li­ste-et­te­ren, Novak Djoko­vic, af­vi­ser, at ten­nis­spor­ten har et mat­ch­fixing­pro­blem, selv­om han fak­tisk selv i kar­ri­e­rens begyndelse blev til­budt pen­ge for at ta­be.

Men skal man tro det nyvalg­te dan­ske med­lem af det In­ter­na­tio­na­le Ten­nis For­bund, Tho­mas Kø­nigs­feldt, ta­ger man hi­sto­ri­en om de man­ge top­spil­le­res mat­ch­fixing­del­ta­gel­se al­vor­ligt.

»Det har ITF gjort i man­ge år. Der­for etab­le­re­de man i 2007 sam­men med ATP, WTA og de fi­re Grand Slam-ar­ran­gø­rer an­ti-kor­rup­tions­or­ga­net Ten­nis In­te­gri­ty Unit,« si­ger Tho­mas Kø­nigs­feldt.

Han forta­el­ler, at mat­ch­fixing er sat på dags­or­de­nen som et sa­er­skilt em­ne ved na­e­ste ITF-be­sty­rel­ses­mø­de i Mol­d­ova 20-21. marts.

»Det er en rig­tig skidt sag for ten­nis­spor­ten. Men vi vil ha­ve al­le sten i sa­gen vendt. Jeg ved, at Ten­nis In­te­gri­ty Unit har en ra­ek­ke spil­le­re un­der mi­stan­ke. Dem bli­ver der holdt øje med. Men før man er helt sik­ker på, hvem der sny­der, hol­der TIU kor­te­ne ta­et ind på krop­pen. Det vil jo va­e­re øde­la­eg­gen­de for en spil­lers kar­ri­e­re, hvis de si­ger at den og den er mista­enkt, og det så se­ne­re vi­ser sig, at spil­le­ren har rent mel i po­sen,« si­ger Tho­mas Kø­nigs­feldt. Fair­ness i højsa­e­det Han blev i ef­ter­å­ret valgt ind i ITFs be­sty­rel­se, og er si­den ble­vet for­mand for Men’s Circu­it Com­mit­tee, der har de små Fu­tu­re-tur­ne­rin­ger som an­svars­om­rå­de, samt med­lem af reg­le­men­t­ud­val­get.

»Jeg går ind for en ten­nis­sport, hvor fair­ness er i højsa­e­det. Bå­de DIF og DTF har støt­tet mit kan­di­da­tur. Jeg mel­der der­for ind til dem, hvad der sker i ITF, og det gør jeg og­så i den­ne sag, hvor jeg hå­ber og tror, at sny­der­ne bli­ver fun­det og straf­fet,« si­ger Tho­mas Kø­nigs­feldt.

Ud af de 16 tid­li­ge­re og nu­va­e­ren­de Top 50-spil­le­re del­ta­ger an­gi­ve­ligt halv­de­len ved Au­stra­li­an Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.