En vig­tig løf­tet pe­ge­fin­ger

BT - - EM I HÅNDBOLD -

DER HAR VA­E­RET flyt­te­dag i Po­len. Hånd­bold­lands­hol­det brug­te da­gen i går på at trans­por­te­re sig de 500 km fra Gdansk i nord til Wro­claw i syd. Og vi an­dre – os, der ud­gør en del af det cir­kus, der føl­ger i ha­e­le­ne på hånd­bold­her­rer­ne un­der slut­run­den – fulg­te trup­pen med ned gen­nem det sto­re land, hvor hånd­bold­fe­be­ren så småt la­der til at va­e­re på vej.

I øv­rigt kan jeg her by­de ind med lidt bonu­s­in­for­ma­tion om­kring det, der bli­ver dansk hånd­bolds epi­cen­ter i den kom­men­de uge, og som er den tid­li­ge­re fod­bold­land­stra­e­ner Sepp Pionteks fø­de­by – den­gang, i 1940, hed by­en Breslau og var tysk. Men det er en helt an­den snak.

Det var bonu­s­in­fo, vi kom fra. De fle­ste dan­ske­re ud­ta­ler by­nav­net som no­get i ret­nin­gen af ’Wråklav’. Det gjor­de jeg og­så selv, indtil min sa­er­de­les polsk­kyn­di­ge kol­le­ga, Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg, som ta­ler spro­get fly­den­de, for­kla­re­de mig, at den kor­rek­te ud­ta­le er ’ Wråts­chlav’. Så kan I ta­ge den med jer vi­de­re gen­nem den na­e­ste uges tid, hvis I skul­le lan­de i si­tu­a­tio­ner, hvor det bli­ver ak­tu­elt. TIL­BA­GE TIL LANDS­HOL­DET. Jeg fo­re­stil­ler mig, at spil­ler­nes rej­se­dag har va­e­ret fyldt med godt hu­mør. Vi har ik­ke selv kun­net spør­ge dem, for de valg­te at hol­de en fri­dag fra bå­de hånd­bol­den og me­di­er­ne for at tan­ke lidt ener­gi, in­den den in­ten­se op­lad­ning frem mod søn­da­gens brag mod Spa­ni­en ind­le­des i dag.

Det vir­ker som et for­nuf­tigt tra­ek af land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, idet fle­re af spil­ler­ne al­le­re­de i mi­nut­ter­ne ef­ter kam­pen mod Un­garn ud­tryk­te et øn­ske om at få en hånd­bold­fri dag, når nu der – helt ek­stra­or­di­na­ert – er he­le tre hvi­le­dag un­der en slut­run­de. Spil­ler­ne lod for­stå, at bå­de ho­ve­d­et og krop­pen vil­le ha­ve godt af det.

Og de fik det, som de vil­le ha­ve det. Men mon de har kun­net slip­pe tan­ker­ne om hånd­bol­den og den fo­re­stå­en­de mel­lem­run­de? Jeg tviv­ler. For det tra­ek­ker op til et in­ter­es­sant EM med me­get go­de mu­lig­he­der for dansk del­ta­gel­se i me­dal­je­kam­pe­ne. Per­spek­ti­ver­ne i de tre kam­pe, der ven­ter i mel­lem­run­den, er loven­de. Spe­ci­elt med tan­ke på, at dan­sker­ne kom­mer ind med fi­re po­int til det sam­le­de regn­skab. DEN FØR­STE KAMP mod ti­tel­fa­vo­rit­ter­ne Spa­ni­en bli­ver en or­dent­lig mund­fuld og en stor test for Mik­kel Han­sen og co. Men sej­ren er ik­ke umu­lig. Et dansk hold på top­ni­veau kan slå al­le mand­ska­ber. Så­dan er det. Og der­for skal Spa­ni­en og­så stram­me sig an for at få de to po­int. Spa­ni­er­ne er dog lil­le fa­vo­rit – det kom­mer vi ik­ke udenom.

Men i de to sid­ste kam­pe ser det me­re over­kom­me­ligt ud. Jeg er med på, at der kun fin­des go­de Lan­dins løf­te­de pe­ge­fin­ger i for­hold til Mon­te­ne­gro-kam­pen er vig­tig. For jeg tror nem­lig, det kan gå hen og bli­ve en for­del, at lands­hol­det har prø­vet på egen krop un­der den­ne slut­run­de, hvad der sker, når det ik­ke er 100 pro­cent klar til kamp hold til et EM, og man skal ha­ve respekt for al­le mod­stan­de­re og alt det der. Yes, det er rig­tigt. Det er imid­ler­tid og­så fuld­sta­en­dig ha­e­vet over en­hver dis­kus­sion, at Dan­mark har et bed­re hånd­bold­hold end Sve­ri­ge og Tys­kland. Som Nik­las Lan­din me­get ram­men­de sag­de det kort ef­ter kam­pen mod Un­garn:

»Jeg ser Spa­ni­en som det bed­ste hold fra den an­den pul­je. Men vi for­må­e­de at gø­re det spa­en­den­de mod Mon­te­ne­gro, som in­gen hav­de for­vent­nin­ger til, så alt kan ske. Vi skal va­e­re klar. Det (Sve­ri­ge og Tys­kland, red.) er sto­re hånd­bold­na­tio­ner, og de kan og­så ram­me en dag, hvor vi får det ut­ro­lig sva­ert. Men med vo­res hold ser jeg, at vi i hvert fald skal vin­de over Tys­kland og Sve­ri­ge i mel­lem­run­den,« sag­de kap­ta­j­nen. LAN­DINS LØF­TE­DE PE­GE­FIN­GER i for­hold til Mon­te­ne­gro-kam­pen er vig­tig. For jeg tror nem­lig, det kan gå hen og bli­ve en for­del, at lands­hol­det har prø­vet på egen krop un­der den­ne slut­run­de, hvad der sker, når det ik­ke er 100 pro­cent klar til kamp og un­der­vur­de­rer en mod­stan­der. Den la­e­re­streg kan bli­ve guld, sølv el­ler bron­ze va­erd.

For jeg tror, det er en med­vir­ken­de år­sag til, at vi ik­ke ser en gen­ta­gel­se af den fejl i mel­lem­run­den. Og et top­tu­net dansk hold mod Sve­ri­ge og Tys­kland …? Det gi­ver fi­re dan­ske po­int. Og det vil va­e­re nok til at sen­de Dan­mark i se­mi­fi­na­len.

Men først ga­el­der det alt­så Spa­ni­en, der bli­ver den klart stør­ste test af det dan­ske me­dal­je­kan­di­da­tur indtil vi­de­re ved EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.