Brø­let Me­die: Re­dak­tør vil­le fa­el­de Dyr­by

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Dyr­by

Miki Mi­stra­ti iføl­ge ra­dio­sta­tio­nen, ma­te­ri­a­let til den kend­te TV2 News-va­ert Janni Pe­der­sen, der skal ha­ve gi­vet det vi­de­re til den da­va­e­ren­de TV2-nyheds­chef Mik­kel Hertz, som ori­en­te­re­de TV2s ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Me­re­te El­d­rup. Få da­ge se­ne­re for­lod Dyr­by sit job. Miki Mi­stra­tis mo­tiv skal, iføl­ge Ra­dio24­syv, ha­ve va­e­ret ha­evn, da Mi­cha­el Dyr­by an­gi­ve­ligt har af­vist at an­sa­et­te Miki Mi­stra­ti på TV2. In­gen kom­men­ta­rer Miki Mi­stra­ti hav­de i går in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen, da han ik­ke ‘kom­men­te­rer ryg­ter og slad­der’, som han sag­de, da BT op­søg­te ham.

Han hen­vi­ste i ste­det til sin che­fre­dak­tør Poul Mad­sen og sin ad­vo­kat An­ders Né­meth, der i en sms skrev:

»Ved en hurtig la­es­ning kan kon­sta­te­res en 10-15 fak­tu­el­le fejl, men en na­er­la­es­ning vil for­ment­ligt mun­de ud i et hø­je­re tal. Der­u­d­over har jeg in­gen kom­men­ta­rer.«

An­ders Né­meth op­ly­ser, at han ik­ke øn­sker at gå na­er­me­re ind i, hvil­ke fejl han me­ner, der er ta­le om. In­gen af Ek­stra Bla­dets to che­fre­dak­tø­rer, Poul Mad­sen og Ka­ren Bro, vend­te i går til­ba­ge på BTs hen­ven­del­ser. Ser fremad Tid­li­ge­re har Poul Mad­sen ud­talt, at hvis en an­sat på Ek­stra Bla­det ‘har mis­brugt sin stil­ling el­ler har ud­le­ve­ret for­tro­ligt ma­te­ri­a­le, så vil ved­kom­men­de bli­ve fy­ret.’ Det står han ved, skrev han i går på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Den tid­li­ge­re TV2-nyheds­di­rek­tør Mi­cha­el Dyr­by øn­ske­de i går ik­ke at kom­men­te­re sa­gen:

»Jeg har lagt det bag mig, og min fa­mi­lie og jeg ser fremad nu,« skrev han i en sms.

Janni Pe­der­sen øn­ske­de i går ik­ke at ud­ta­le sig. Ra­dio24­syvs di­rek­tør Jør­gen Ram­skov har in­gen kom­men­ta­rer til ad­vo­ka­tens an­greb. BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Mik­kel Hertz, der i dag er nyheds­di­rek­tør på TV2.

er en af de mest mar­kan­te un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster i Dan­mark. Han vandt i 2004 Cav­ling-pri­sen for da­ek­nin­gen af Dan Lynge-sa­gen og har der­u­d­over vun­det en ra­ek­ke an­dre pri­ser. Se­ne­st ken­der dan­sker­ne den 47-åri­ge jour­na­list som va­ert på det un­der­sø­gen­de EB og TV3-pro­gram ‘Jag­ten’.

var indtil 10. novem­ber sid­ste år nyheds­di­rek­tør på TV2. Han for­lod sin stil­ling ef­ter en af­fa­e­re. »I den an­led­ning har jeg truf­fet nog­le hen­syns­lø­se og for­ker­te be­slut­nin­ger, der har sat mig i en sår­bar po­si­tion,« skrev han i en pres­se­med­del­el­se. Den 57-åri­ge Mi­cha­el Dyr­by hav­de va­e­ret på TV2 si­den 1994, hvor han blev an­sat som re­dak­tions­se­kre­ta­er og si­den ar­bej­de­de sig til tops.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.