17-årig over­le­ve­de Mid­del­ha­vet – druk­ne­de i norsk ba­de­land

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE I kam­pen for at la­eg­ge bor­ger­kri­gens ra­eds­ler bag sig, over­vandt han Mid­del­ha­vets bøl­ger i en gum­mi­båd, in­den en men­ne­skes­mug­ler før­te ham og hans fa­mi­lie vi­de­re til Nor­ge. Tre uger se­ne­re blev 17-åri­ge Di­ar Mo­ham­mad Sa­lim Sfouk fun­det liv­løs på bun­den af ba­de­bas­sin i et norsk ba­de­land. Det skri­ver nor­ske VG.

Det var en søn­dag for­mid­dag i slut­nin­gen af novem­ber sid­ste år, at den tragi­ske ha­en­del­se fandt sted. Di­ar var blot 17 da­ge for­in­den kom­met til Nor­ge med si­ne to sø­sken­de og sin mor, mens fa­de­ren var ble­vet til­ba­ge i Sy­ri­en. Sam­men hav­de de godt en må­ned for­in­den be­talt en men­ne­skes­mug­ler for at frag­te dem til Gra­e­ken­land fra den tyr­ki­ske hav­ne­by Iz­mir. An­gi­ve­ligt til en pris på 1.250 dol­lar per mand, sva­ren­de til godt 8.500 kr.

Men drøm­men om et nyt liv i Eu­ro­pa var dog langt­fra ind­fri­et, da men­ne­skes­mug­le­ren fik si­ne pen­ge. Fa­mi­li­en blev st­u­vet sam­men med an­dre flygt­nin­ge i en gum­mi­båd, hvor­fra luf­ten li­ge så stil­le si­ve­de ud. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det at nå sik­kert i land.

»Jeg var rig­tig ban­ge. Di­ar gav os styr­ken til at kla­re det. Han var me­get op­sat, sta­erk og over­be­vi­sen­de. Han snak­ke­de med al­le i bå­den. Jeg kan hu­ske, at han sag­de: ’I skal ik­ke fryg­te ha­vet, vi skal nok kla­re den’,« forta­el­ler Di­ars 37-åri­ge mor Na­rin til VG.

Da gum­mi­bå­den nå­e­de det gra­e­ske fast­land, over­tog Di­ar le­der­rol­len i flygt­nin­ge­grup­pen, der tal­te 19 per­so­ner. Det lyk­ke­des dem først at kom­me til At­hen, hvor­ef­ter Di­ar og hans fa­mi­lie drog nord­på gen­nem Ma­kedo­ni­en, Ser­bi­en, Un­garn, Slove­ni­en, Østrig og til sidst Tys­kland. Rej­sen tog 15 da­ge, og de måt­te an­gi­ve­ligt end­nu en gang be­nyt­te sig af men­ne­skes­mug­le­re, som kør­te fa­mi­li­en til Nor­ge fra Tys­kland.

Her an­kom de 5. novem­ber sid­ste år til den nor­ske kom­mu­ne Vest­by i den syd­li­ge del af lan­det, hvor fle­re hyt­ter var stil­let til rå­dig­hed til de ny­an­kom­ne flygt­nin­ge. Her fik fa­mi­li­en et nyt hjem.

17 da­ge se­ne­re tog de sam­men på ud­flugt til den nor­ske by Sar­ps­borg, na­er­me­re be­stemt et 2.000 kva­drat­me­ter stort ba­de­land.

»Det var før­ste gang i lang tid, at vi skul­le ha­ve det sjovt,« forta­el­ler Di­ars 11-åri­ge lil­le­bror Kha­lil til VG. Rut­sje­ba­ne af­slut­te­de rej­sen En 24 me­ter lang rut­sje­ba­ne skul­le vi­se sig ska­eb­nesvan­ger for den 17-åri­ge sy­ri­ske flygt­ning, som så hel­te­mo­digt hav­de trod­set Mid­del­ha­vet og ta­get tu­ren op gen­nem det me­ste af Eu­ro­pa.

En af ba­de­lan­dets ga­e­ster fandt plud­se­lig Di­ar liv­løs i det knap to me­ter dy­be bas­sin, som rut­sje­ba­nen mun­de­de ud i.

Iføl­ge po­li­ti­et hav­de Di­ar lig­get liv­løs på bun­den i fle­re mi­nut­ter, in­den han blev op­da­get. Selv­om der om­gå­en­de blev ydet førstehjaelp, var det til in­gen nyt­te. Han blev flø­jet til Ul­le­vål sy­ge­hus i Oslo, og selv­om han bå­de trak vej­ret og hjer­tet slog, våg­ne­de Di­ar al­drig.

Norsk po­li­ti har ef­ter­føl­gen­de pe­get på, at 17-åri­ge Di­ar ik­ke var no­gen sta­erk svøm­mer, og at det­te for­ment­lig ko­ste­de ham li­vet – fa­mi­li­en tror ik­ke på det. Han kun­ne svøm­me og fej­l­e­de ik­ke no­get, me­ner hans mor.

Ef­ter fem da­ge i ko­ma blev Di­ar Mo­ham­mad Sa­lim Sfouk of­fi­celt er­kla­e­ret død 27. novem­ber 2015 i en al­der af 17 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.