Fryg­ter He­di­ga er be­gra­vet ved turist­mål

BT - - NYHEDER -

EF­TER­FORSK­NING En spa­de af ma­er­ket Fiskars og en bron­ze­far­vet Kia Clarus kan va­e­re nøg­ler­ne til at opkla­re, hvad der ske­te med He­di­ga Morad. Møns Kl­int et af Dan­marks smuk­ke­ste na­tu­r­om­rå­der. Det bug­te­de land­skab er et yn­det ud­flugts­mål for bå­de van­dre­re og mo­un­tain­bi­ke­cyk­li­ster. Men bø­ge­sko­ven i det ku­pe­re­de ter­ra­en om­kring de ka­em­pe­ma­es­si­ge kridt­for­ma­tio­ner gem­mer må­ske på en dy­ster hem­me­lig­hed. Po­li­ti­et tror, at der lig­ger et lig be­gra­vet ved Møns Kl­int.

34-åri­ge He­di­ga Morad rej­ste 9. ok­to­ber fra Vej­le til Vor­ding­borg for at af­le­ve­re si­ne to børn til sin eks­mand. 10. ok­to­ber var hun sporløst for­s­vun­det. Si­den har hun hver­ken brugt sit kre­dit­kort el­ler sin te­le­fon, li­ge­som hun ik­ke har ta­get kon­takt til si­ne na­er­me­ste. Der­for for­moder po­li­ti­et, at hun er ble­vet slå­et ihjel, men der er ba­re et pro­blem: Po­li­ti­et har ik­ke fun­det hen­des lig.

Eks­man­den er ble­vet an­holdt og sig­tet for drab, men be­na­eg­ter at ha­ve slå­et mo­de­ren til si­ne børn ihjel. Har no­gen set bi­len Po­li­ti­et har inds­na­ev­ret ef­ter­søg­nin­gen af li­get til et stort om­rå­de om­kring Møns Kl­int, men om­rå­det er sta­dig for stort til at bli­ve finka­em­met af et ef­ter­søg­nings­hold. Der­for be­der ef­ter­forsk­nings­le­der Sø­ren Ravn fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, nu of­fent­lig­he­den om hja­elp.

»Det er et stort om­rå­de med kl­in­ter, skra­en­ter, frem­s­pring og vå­d­om­rå­der. Vi hå­ber, at der er vid­ner, som har set bi­len i om­rå­det,« si­ger han.

Bi­len, som po­li­ti­et in­ter­es­se­rer sig for, er en bron­ze­far­vet Kia Clarus.

»Vi in­ter­es­se­rer os me­get for den bil i da­ge­ne op til hen­des forsvinden og ef­ter. I den sam­men­ha­eng har vi en for­mod­ning om, at den kan ha­ve va­e­ret ved Møns Kl­int el­ler i Kl­in­tesko­ven 11. ok­to­ber,« si­ger Sø­ren Ravn.

Her­u­d­over le­der po­li­ti­et ef­ter en sort spa­de af ma­er­ket Fiskars. Po­li­ti­et kan se, at spa­den blev købt af He­di­ga Morads eks­mand, få da­ge in­den hun for­svandt, men po­li­ti­et har ik­ke va­e­ret i stand til at fin­de spa­den på hans bo­pa­el el­ler an­dre ste­der.

»Vi hå­ber, at no­gen har set spa­den stå et sted. Vi kan ik­ke vi­de, om spa­den spil­ler en rol­le, men det er en løs en­de, vi bli­ver nødt til at få på plads. Vi kan ik­ke ude­luk­ke, at hun er ble­vet gra­vet ned,« si­ger Sø­ren Ravn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.