Langt fa­er­re i ind­brud i dan­ske hjem

BT - - NYHEDER -

Langt fa­er­re dan­ske­re end tid­li­ge­re får be­søg af ind­brud­sty­ve i de­res hjem.

En ny op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at der i 2015 blev an­meldt 32.974 ind­brud i be­bo­el­ser. Det er na­e­sten en hal­ve­ring si­den 2009 og et fald på 11 pct. fra 2014 til 2015. Der­for er der fa­er­re ind­brud Iføl­ge Hen­rik Framvig, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør i Na­tio­nalt Fore­byg­gel­ses­cen­ter i Rigs­po­li­ti­et, er der fle­re for­kla­rin­ger på de fa­er­re ind­brud.

»Bor­ger­ne er ble­vet bed­re til at sik­re sig, de har må­ske få­et kig­get på de­res lå­se og vin­du­er og ind­ret­tet sig så­dan, at ind­brud­sty­ve­ne får van­ske­li­ge ar­bejds­vil­kår. Man­ge la­ver og­så af­ta­ler med hin­an­den om at hol­de øje med hin­an­dens bo­li­ger via f.eks. na­bo­hja­elp.

Sam­ti­dig har vi haft stor fo­kus på det fra po­li­tiets si­de – bå­de fore­byg­gen­de og ef­ter­forsk­nings­ma­es­sigt. Vi har bl.a. få­et fa­engs­let nog­le ha­e­le­re, der har stor ind­fly­del­se, for ind­brud­sty­ve­ne stja­e­ler jo nor­malt ik­ke til sig selv. Det kan og­så va­e­re, at nog­le af de in­ter­na­tio­na­le kri­mi­nel­le, der før har be­gå­et ind­brud, har fun­det an­dre ting, f.eks. kri­mi­na­li­tet på in­ter­net­tet,« si­ger Hen­rik Framvig til Bo­li­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.