Pas på fly­sel­ska­ber­nes ge

BT - - NYHEDER -

Han har set fle­re ek­semp­ler på, at fly­rej­ser, der ved før­ste øje­kast ser bil­li­ge ud, re­elt lig­ger i den dy­re en­de, når ek­stra ydel­ser og ge­by­rer er reg­net med. Portaler vi­ser for­kert Vagn Jel­søe, der er vi­ce­di­rek­tør i For­bru­ger­rå­det Ta­enk, me­ner over­ord­net, at kon­kur­ren­cen blandt lav­pris­sel­ska­ber­ne er godt for for­bru­ger­ne. Men der er god grund til at va­e­re om­hyg­ge­lig, når man be­stil­ler bil­let­ter, un­der­stre­ger han:

»Man kan ik­ke reg­ne med de pri­ser, man fin­der på rej­sepor­ta­ler, for man er nødt til at gå igen­nem he­le købs­pro­ces­sen, hvis man vil fin­de den re­el­le pris. Og når man så har ind­ta­stet det he­le, gi­der man må­ske ik­ke la­ve det om. Der­med får man bil­let­ten på et for­kert grund­lag,« si­ger han.

For­ret­nings­mo­del­len med me­get bil­li­ge bil­let­ter kom­bi­ne­ret med hø­je ser­vi­ce-ge­by­rer blev op­rin­de­ligt ind­ført af Ry­a­nair, der vil­le ta­ge kam­pen op mod bus­for­bin­del­ser og pri­vat­bi­lis­me, for­kla­rer Tor W. An­dreas­sen, der er pro­fes­sor i ser­vi­ce­in­nova­tion ved Nor­ges Han­dels­højsko­le.

»Det er en for­ret­nings­mo­del, der er ba­se­ret på ek­strem ef­fek­ti­vi­tet og mini­malt med ser­vi­ce, hvor det langt hen ad vej­en hand­ler om at få kun­der­ne til at lø­se sto­re de­le af ar­bejds­op­ga­ver­ne samt at pris­sa­et­te hvert en­kelt ele­ment af flytje­ne­sten.« Ek­sem­pel: Bil­lig­ste bil­let­ty­pe til Pa­ris, Frank­rig el­ler Ali­can­te, Spa­ni­en.

Va­elg fa­vo­ritsa­e­de

99 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.