17 børn og 25 voks­ne druk­net ud for gra­e­ske øer

BT - - NYHEDER -

SKI­B­BRUD 17 børn er blandt de mindst 42 flygt­nin­ge, som i går druk­ne­de, da de­res bå­de ka­en­tre­de ud for to gra­e­ske øer. Det op­ly­ser re­pra­e­sen­tan­ter for den gra­e­ske kystvagt.

Bå­de­ne sank ud for øer­ne Ka­lo­lim­nos og Far­ma­ko­ni­si na­er den tyr­ki­ske kyst.

Over­le­ven­de si­ger, at der var sne­se­vis af per­so­ner om bord på en tra­e­sejl­båd, som gik ned ud for den lil­le ø Ka­lo­lim­nos na­er Tyr­ki­ets kyst, si­ger en kystvagt.

Seks børn og to kvin­der druk­ne­de, da det an­det tra­e­far­tøj gik ned ved Far­ma­ko­ni­si, en an­den ø na­er den tyr­ki­ske kyst. Bå­den ram­te klip­per ved øen kort ef­ter mid­nat, op­ly­ser kystvag­ten.

»40 an­dre mi­gran­ter i bå­den var i stand til at svøm­me i land,« hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra kystvag­ten.

»End­nu en gang har skrup­pel­lø­se men­ne­skes­mug­le­re på Tyr­ki­ets kyst sendt sne­se­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter ud på ha­vet i farlige og syn­ke­fa­er­di­ge bå­de og ført uskyl­di­ge men­ne­sker - selv små børn - i dø­den,« si­ger det gra­e­ske skibs­fart­s­mi­ni­ste­ri­um. Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion (IOM) si­ger, at an­tal­let af om­kom­ne mi­gran­ter og flygt­nin­ge i den­ne må­ned er ’re­kord­højt for ja­nu­ar’. 900 dø­de det se­ne­ste år Med de se­ne­ste døds­fald er mindst 900 dø­de i den øst­li­ge del af Mid­del­ha­vet i det se­ne­ste år, si­ger IOMs tals­mand Jo­el Mil­l­man.

An­tal­let af flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som kom til Eu­ro­pa over ha­vet i ja­nu­ar, var på om­kring 37.000, hvil­ket er me­re end seks gan­ge så man­ge som det sam­le­de an­tal for ja­nu­ar 2014 og ja­nu­ar 2015. Flygt­nin­ge­strøm­men er som re­gel lav i ja­nu­ar på grund af vin­ter­vej­ret.

EUs in­den­rigs­mi­ni­stre skal man­dag dis­ku­te­re mu­lig­he­den for at for­la­en­ge mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol­ler i Schen­gen-om­rå­det i op til to år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.