Di­rek­tør-na­bo an­sat til top­løn

BT - - NYHEDER -

GODT NA­BO­SKAB No­get kun­ne ty­de på, at det kan be­ta­le sig at ha­ve et godt for­hold til sin na­bo. I hvert fald blev na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­des na­bo på Solva­en­get på Øster­bro i Kø­ben­havn i au­gust sid­ste år an­sat som kon­su­lent til en må­nedsløn på 173.913 kr., uden at stil­lin­gen blev slå­et op. Det skrev fi­nans.dk i går. An­sa­et­tel­sen fik en eks­pert til at løf­te øjen­bry­ne­ne.

»Det er ik­ke kønt, uan­set hvad den på­ga­el­den­de har af kom­pe­ten­cer og kva­li­fi­ka­tio­ner. En så­dan stil­ling bør slås op. Man kan ik­ke gø­re for, at man bor ved si­den af hin­an­den, men i så fald skal man va­e­re ek­stra for­sig­tig, for man skal kun­ne sand­syn­lig­gø­re, at der ik­ke er ta­le om en ven­ne­tje­ne­ste,« sag­de Bent Gre­ve, pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter til Fi­nans.

Lars Ro­h­de af­vi­ste dog i går over for business.dk at ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i an­sa­et­tel­sen af na­bo­en Hen­ri­et­te Di­vert-Hen­dri­ck.

»Hen­ri­et­te Di­vert-Hen­dri­cks er ble­vet an­sat i Na­tio­nal­ban­ken i en tids­be­gra­en­set stil­ling på 10 må­ne­der på bag­grund af hen­des hø­je kva­li­fi­ka­tio­ner og lan­ge er­fa­ring som le­del­ses­kon­su­lent. Det har ik­ke ind­gå­et i over­vej­el­ser­ne om hen­des an­sa­et­tel­se, at hun er min na­bo,« ly­der det fra Lars Ro­h­de, der til Berlingske op­ly­ser, at Hen­ri­et­te Di­vert-Hen­dri­ck blev an­sat af che­fen for Ad­mi­ni­stra­tions­af­de­lin­gen. Iføl­ge pro­fes­sor i le­del­se ved Aal­borg Uni­ver­si­tet An­ders Dre­jer vil­le det ha­ve va­e­ret ’dybt pro­ble­ma­tisk’, hvis Lars Ro­h­de hav­de va­e­ret in­vol­ve­ret i an­sa­et­tel­ses­pro­ces­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.