Ja, det kan fø­re til sy­ge­lig­gø­rel­se af li­vet

BT - - DEBAT -

ha­ve bed­re over­le­vel­se, og at dan­ske­re ik­ke går til af en kraeftsygdom. Det for­ud­sa­et­ter, vi får stil­let di­ag­no­sen tidligt. Når dan­sker­ne kom­mer til la­e­ge, har kra­ef­ten nå­et at ud­vik­le sig me­re end f.eks. hos sven­sker­ne. Det ses og­så på over­le­vel­sen, og der­for er det vig­tigt, pa­tien­ter­ne når til la­e­gen i ti­de. Symp­to­mer kan jo sag­tens va­e­re an­det end kra­eft­syg­dom­me, men de syg­dom­me skal må­ske og­så be­hand­les, så jeg sy­nes ik­ke, der er ta­le om sy­ge­lig­gø­rel­se,

VI VIL GER­NE

vi ret ve­lud­dan­ne­de og ve­l­op­ly­ste ge­ne­relt, sam­men­lig­net med lan­de fra re­sten ver­den, og jeg er sik­ker på, at dan­sker­ne kan hånd­te­re at bli­ve mødt med den in­for­ma­tion om f.eks. symp­to­mer, der er vig­tig at få.

I DAN­MARK ER

THO­MAS PLOUG

aspek­ter, når myn­dig­he­der­ne en­ten si­ger, dan­sker­ne skal hol­de øje med symp­to­mer el­ler til­by­der hel­bred­stjek. Som ud­gangs­punkt er det godt at in­for­me­re om, hvil­ke symp­to­mer der skal hol­des øje med, så bor­ger­ne ru­stes til at ta­ge an­svar for eget hel­bred. Men det er en ba­lan­ce­gang, for det hand­ler om, at vi skal gå og hol­de øje med symp­to­mer he­le ti­den. Ved at gø­re det sa­et­tes folk ind i et sund­heds­u­ni­vers, hvor tan­ker­ne he­le ti­den er med fo­kus på hel­bred og ens sund­heds­til­stand. Hvad kan man, og hvad må man for at hol­de sig sund og rask. Det kan fø­re til en sy­ge­lig­gø­rel­se af en selv, og det kom­mer der­for til at fyl­de me­get ift. ens livs­fø­rel­se, da det får en kon­trol­le­ren­de ef­fekt på ens liv. Det er ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt. Det ska­ber en kon­stant frygt for, at man må­ske er ved at bli­ve syg, og det ha­em­mer vo­res le­ve­vil­kår og be­va­e­gel­ses­fri­hed.

DER ER FLE­RE

Det ska­ber en kon­stant frygt for, at man må­ske er ved at bli­ve syg

spørgs­må­let om, hvor­for sund­heds­va­e­se­net fø­rer dis­se kampag­ner. Et ele­ment er at gi­ve bor­ger­ne et sun­de­re liv, men der er og­så det aspekt, at når man fore­byg­ger, er der det po­ten­ti­a­le, at i la­eng­den kan der spa­res pen­ge. Der skal man pas­se på, sidst­na­evn­te ik­ke ta­ger over­hånd. Man skal og­så ha­ve for øje, hvem der kom­mu­ni­ke­rer dis­se sund­heds­tegn, dan­sker­ne skal hol­de øje med. Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se er f.eks. en pri­vat or­ga­ni­sa­tion, der selv­føl­ge­lig øn­sker at hja­el­pe men­ne­sker be­rørt af kra­eft, men og­så at få sat fo­kus på kra­eft, så der f.eks. do­ne­res pen­ge til or­ga­ni­sa­tio­nen.

DER­U­D­OVER ER DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.