Jan Møl­bypo­li­tik

Dansk

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Bå­de S, DF og K går ind for flygt­nin­gelands­by­er, men ik­ke de sam­me lands­by­er. S og V er eni­ge om, at flygt­nin­ge skal in­te­gre­res. Det er DF ik­ke, men har fra­ve­get kra­vet for at pres­se V til at la­ve flygt­nin­gelands­by­er. Hvem er ef­ter­hån­den til høj­re for hvem i dansk ud­la­en­din­gepo­li­tik? Hvem er i mid­tercirk­len? Når det hand­ler om flygt­nin­ge-, ind­van­drer- og ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, er det So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre - men og­så SF, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce ope­re­rer i no­gen­lun­de det sam­me felt. De er der, for­di det på man­ge må­der er det rig­ti­ge sted at va­e­re. Når lan­det mø­der en stor ud­for­dring som nu, så skul­le løs­nin­ger­ne ger­ne fin­des bredt og so­lidt. Det vil si­ge hen over mid­ten og med me­re end et sna­e­vert fler­tal. Hvad er pro­ble­met? Tre ting. For det før­ste bli­ver det umå­de­lig sva­ert for folk at ken­de for­skel på den ene og den an­den løs­ning fra det ene og det an­det par­ti. Hvad er f.eks. for­skel­len på S,s flygt­nin­gelands­by­er og DFs. For det an­det, så blan­der uto­pi­ske ide­er sig med hold­ba­re re­a­li­sti­ske løs­nin­ger på en må­de, så det ser ud som om, den ene idé er li­ge så god som den an­den. Det er den ik­ke. Og for det tred­je er der me­re fo­kus på ’bla­me ga­me’ alt­så hvis skyld det­te og hint er - end på at op­nå fa­el­les hold­ba­re løs­nin­ger.

Det he­le fo­re­går i mid­tercirk­len, hvor der ud­fol­des et stort be­n­ar­bej­de, og hvor en de­fen­siv hur­tigt kan ven­des til en of­fen­siv

Hvad er for­skel­len på S’ og DFs flygt­nin­gelands­by­er?

DF vil op­ret­te stats­drev­ne cen­tre, hvor flygt­nin­ge­ne skal va­e­re, indtil de kan sen­des hjem. DF har fo­kus på, at flygt­nin­ge har krav på sik­ker­hed, indtil de kan kom­me hjem. Ik­ke me­re. Der­for skal de hel­ler ik­ke ud­dan­ne og in­te­gre­re sig.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fo­re­slår, at sta­ten skal dri­ve nog­le mid­ler­ti­di­ge lands­by­er, så kom­mu­ner­ne kan af­la­stes - og så man kan be­skyt­te vel­fa­er­den. S me­ner, at flygt­nin­ge­ne skal un­der­vi­ses og ha­ve lov til at ar­bej­de, så de en­ten kan in­te­gre­res el­ler sen­des hjem med kva­li­fi­ka­tio­ner. Hvad er re­a­li­stisk og hvad er ik­ke? Der har va­e­ret flygt­nin­gelands­by­er før. I 1990er­ne op­før­te man fle­re end 50 mid­ler­ti­di­ge lands­by­er, som skul­le hu­se flygt­nin­ge fra kri­gen i eks-Ju­goslavi­en. Flygt­nin­gelands­by­er er alt­så re­a­li­sti­ske. Li­ge­som det er gan­ske re­a­li­stisk, at de li­ge­som den­gang kom­mer til at stå la­en­ge­re end man hav­de ta­enkt sig, og at man der­for og­så kom­mer til at hol­de folk be­ska­ef­ti­ge­de med ud­dan­nel­se og job.

Det er til gen­ga­eld knap så re­a­li­stisk, når fle­re par­ti­er har talt om kun at mod­ta­ge flygt­nin­ge i lej­re i na­er­om­rå­der­ne. Der har li­ge­frem va­e­ret en us­køn kamp om, hvem der kom på idéen først. Før­ste gang jeg selv kan hu­ske at va­e­re stødt på for­sla­get, var, da Bir­t­he Rønn Hor­n­bech for ca. 16 år si­den for­slog, at al­le flygt­nin­ge skul­le bli­ve i na­er­om­rå­der­ne i EU-fi­nan­si­e­re­de lej­re, hvor­ef­ter lan­de­ne kun­ne hen­te de dyg­ti­ge og de sy­ge, men egent­lig kun for at gø­re dem klar til at kom­me ’hjem’ og genop­byg­ge de lan­de, de kom fra.

Nu støt­ter man­ge par­ti­er en va­ri­a­tion af na­er­om­rå­de­tan­ken, som er bå­de lo­gisk og til­ta­len­de. Pro­ble­met er, at den ik­ke kan gen­nem­fø­res. De na­er­om­rå­der, der i for­vej­en er ved at kna­ek­ke un­der flygt­nin­ge­pres vil ik­ke la­eg­ge jord til fle­re lej­re - hel­ler ik­ke EU-fi­nan­si­e­re­de. Og så har vi slet ik­ke ta­get hul på de prak­ti­ske pro­ble­mer, som f.eks. hvem der skal stå for sik­ker­he­den i så­dan en lejr? Hvis først man be­gyn­der at ud­dan­ne pi­ger og ha­ve me­di­cinsk ud­styr, så kan man nok og­så reg­ne med at få be­søg af ek­stre­mi­ster og/el­ler rø­ve­re. Hvad er sta­tus på ’the bla­me ga­me’? I den­ne uge har det mest op­sigtsva­ek­ken­de va­e­ret, at S-for­mand Fre­de­rik­sen gik i ret­te med sig selv og tid­li­ge­re S-le­del­ser for at ha­ve af­vist de så­kald­te ve­s­tegns­borg­me­stre, da de i 90er­ne råb­te vagt i ge­va­er, el­ler me­re pra­e­cist: stop til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge - vi kan ik­ke ab­sor­be­re fle­re. Det er i øv­rigt va­erd at be­ma­er­ke, at de sam­me borg­me­stre nu ad­va­rer imod flygt­nin­gelands­by­er. Blå blok be­brej­der pri­ma­ert tid­li­ge­re SR-re­ge­rin­ger, men har og­så plads til sven­sker­ne og de EU-lan­de, der ik­ke i til­stra­ek­ke­lig grad har be­skyt­tet EUs yd­re gra­en­ser. Hvor ef­ter­la­der det dansk po­li­tik? Vi er fan­get i Jan Møl­by-po­li­tik. Det he­le fo­re­går i mid­tercirk­len, hvor der ud­fol­des et stort be­n­ar­bej­de, og hvor en de­fen­siv hur­tigt kan ven­des til en of­fen­siv. Men det er ik­ke al­tid smukt at se på.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.