Dansk­top er sjove fe­ster og gla­de folk

BT - - KULTUR -

FAN som hun føl­ger nu på 23. år. For dansk­top­mu­sik er no­get sa­er­ligt.

Det er Lo­ne An­drea­sens alt­over­skyg­gen­de fri­tids­in­ter­es­se. Med en al­der på 38 er hun må­ske ik­ke den mest ty­pi­ske dansk­top­fan. Men hun er nok en af de mest tro­fa­ste.

»Jeg har al­tid lyt­tet til dansk­top­mu­sik. I mit hjem hør­te vi ik­ke så me­get an­det, og jeg blev vild med mu­sik­ken med det sam­me,« forta­el­ler Lo­ne An­drea­sen, som drog af sted med fa­mi­li­en, når der var dansk­top­mu­sik på pro­gram­met.

Af sted fra barn­doms­hjem­met i den lil­le by til by­fe­ster, kra­em­mer­mar­ke­der og sports­hal­ler. Sjove fe­ster Et ’hej’ til de kend­te blev til fle­re gen­syn, en au­to­graf fra Bjørn fra ’Okay’ i stu­den­ter­hu­en og en be­gej­string for mu­sik­ken, der har fulgt hen­de ta­et si­den. Til un­dren for nog­le.

’Skal du nu til kon­cert med al­le pen­sio­ni­ster­ne igen?’ ’Hvor­for gi­der du hø­re den slags mu­sik?’ Den slags be­ma­er­k­nin­ger bli­ver glemt om­gå­en­de. Isa­er for­di det ik­ke er så­dan, det er. Hvis man spør­ger Lo­ne.

»Hvis folk tror, det er pen­so­ni­st­bal­ler, jeg kom­mer til, ta­ger de fejl. Det er sjove fe­ster med gla­de men­ne­sker i al­le al­dre, og der er ik­ke me­get tv-bingo over det. Så når jeg hø­rer, det går dår­ligt for Dansk­top­pen, un­drer jeg mig tit, når jeg igen sid­der til en ud­solgt kon­cert.« Jeg har al­tid lyt­tet til dansk­top­mu­sik. I mit hjem hør­te vi ik­ke så me­get an­det, og jeg blev vild med mu­sik­ken med det sam­me

Fa­vo­rit­ter­ne er og bli­ver Bjørn & Okay, Kan­dis og Kim & Hallo. Ef­ter­hån­den er de ik­ke la­en­ge­re ido­ler, men ba­re ’al­min­de­li­ge men­ne­sker’.

»Jeg fø­ler jo, jeg ken­der dem. Og­så for­di, de er så me­get ne­de på jor­den, som de er,« forta­el­ler Lo­ne An­drea­sen, der for la­engst er ble­vet ak­tiv i fle­re fan­klub­ber og sa­el­ger mer­chan­di­se, når de gam­le ido­ler spil­ler kon­cer­ter.

For kon­cer­ter­ne er det sted, hvor mu­sik­ken spil­ler, og hvor ven­ska­ber med ti­den er vok­set frem.

»Jeg ken­der jo og­så de an­dre fans. Har al­tid et sted at over­nat­te og ven­der al­tid hjem i det bed­ste hu­mør. Det er én stor fa­mi­lie­fest hver gang,« si­ger Lo­ne, som har va­e­ret hel­dig at va­e­re med bå­de un­der vi­deo­op­ta­gel­ser og stu­di­e­ind­spil­nin­ger og tit får sig en snak med dansk­top­stjer­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.