’Jeg syn­ger for min far’

BT - - KULTUR -

DANSK­TOP Det er hver­ken spid­se al­bu­er el­ler sto­re arm­be­va­e­gel­ser, der har få­et Ca­mil­la Mor­ten­sen i fi­na­len til Årets Dansk­top Ta­lent 2016. Men i af­ten går den stil­le pi­ge fra Horns­let mel­lem Aar­hus og Ran­ders på sce­nen og gi­ver alt, hvad hun har, med en helt sa­er­lig sang - til sin far. Det var el­lers en af de al­ler­bed­ste da­ge.

Det sid­ste dk4 ‘Dansk­top Ta­lents­how’ var net­op op­ta­get, da Ca­mil­la Mor­ten­sens far blev ramt af en blod­prop. En blod­prop, som han hel­dig­vis er kom­met no­gen­lun­de over.

»Så kom­mer man vir­ke­lig til at ta­en­ke på det vig­ti­ge i li­vet, og det slog mig, at den sang, jeg skal syn­ge – Mi­cha­el Fal­chs ‘De vil­de­ste fug­le’ – gi­ver end­nu me­re me­ning for mig nu,« forta­el­ler den små­nervø­se fi­na­list fra hjem­met i Horns­let, hvor hun pud­ser sang­for­men af in­den af­te­nens fi­na­les­how.

»Jeg ta­enk­te al­tid på min far, da jeg sang den som barn. På at han skul­le kom­me hjem igen, når han var på ar­bej­de, og det pas­ser så godt, at jeg skal syn­ge den igen, for den be­ty­der me­get for mig og er me­get mig.«

Det med at ha­ve sig selv med be­ty­der al­ver­den for den 40-åri­ge san­ge­r­in­de, der fak­tisk har ud­gi­vet sing­ler og haft en pla­de­kon­trakt – og så li­ge holdt ty­ve års pau­se. Ba­lan­ce i tin­ge­ne »Og nu syn­ger jeg så på dansk og er med i en dansk­top-kon­kur­ren­ce. Det fø­les helt rig­tigt. Der skal va­e­re ba­lan­ce i tin­ge­ne, og jeg skal ik­ke ren­de rundt på disko­te­ker­ne og syn­ge Så kom­mer man vir­ke­lig til at ta­en­ke på de vig­ti­ge ting i li­vet pop el­ler ha­ve no­get un­der­ligt tøj på. Jeg er en stil­le pi­ge, der ik­ke rå­ber op, og jeg skal ba­re va­e­re mig selv,« si­ger san­ge­r­in­den, der ‘faldt i gry­den’ som barn. Det gjor­de hun på Har­rids­lev Kro, som fora­el­dre­ne eje­de, og hvor de sto­re dansk­top­nav­ne kom for­bi - f.eks. Ri­chard Ragn­vald. Og det var da og­så ham, der op­for­dre­de Ca­mil­la til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen.

»Det er jeg glad for, og jeg er klar til at gå he­le vej­en og bli­ve den nye Bir­t­he Kja­er, selv­om jeg godt ved, at hen­de fin­des der alt­så kun én af. Men så ba­re Ca­mil­la Mor­ten­sen, da.«

CA­MIL­LA MOR­TEN­SEN Ca­mil­la Mor­ten­sen er gift og mor til to. Hun har ud­gi­vet to sing­ler på en­gelsk og med­vir­ket på Re­me­es ju­le­al­bum ‘Let love be love’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.