Lav pris og højt sik­ker­heds­ni­veau

BT - - BILER -

PO­PU­LA­ER SOM TAXA Det går godt for Mer­ce­des i Dan­mark, der ef­ter en pris­sa­enk­ning for et par år si­den fik sat al­vor­ligt skub i per­son­bils­sal­get. Og med of­fent­lig­gø­rel­sen af pri­ser­ne på den nye E-Klas­se vi­ser Mer­ce­des, at man fort­sat har va­ek­stam­bi­tio­ner i Dan­mark. Sa­er­ligt når vi ka­ster et blik på li­sten over stan­dar­dud­styr.

E-Klas­sen er mo­del­len, der tra­di­tio­nelt har va­e­ret el­sket af taxi­bran­chen. SE­NE­STE Den nye ud­ga­ve, der in­tro­du­ce­res til april, vil i Dan­mark va­e­re ud­sty­ret med blandt an­det LED-lyg­ter, Blu­et­oo­th, 2-zo­ners kli­maan­la­eg, sa­e­de­kom­fort­pak­ke med sa­e­de­var­me, regn­sen­sor, 17 tom­mer let­me­tal­fa­el­ge, ned­fa­el­de­li­ge bags­a­e­der, alu-in­te­r­i­ør­li­ster og Re­mo­te On­li­ne, hvor man via sin smartp­ho­ne kan kom­mu­ni­ke­re med bi­len. Ni-trins au­to­mat­gear Pri­ser­ne be­gyn­der ved 607.500 kr. for en E 200 (ben­zin­mo­tor) og en E 220 d (di­e­sel­mo­tor). Beskat­nings­grund­la­get på Business-ud­ga­ver, der er ret­tet mod er­hvervs­lea­sing­mar­ke­det, be­gyn­der på 510.000 for bå­de E 200 og E 220 d.

De så­kald­te Business-mo­del­ler vil og­så va­e­re ud­sty­ret med blandt an­det de­sign­linj­en Avant­gar­de, 9-trins au­to­mat­gear, par­ke­rings­sen­sor og bak­ka­me­ra samt in­te­gre­ret navi­ga­tion. Pri­ser­ne på pri­vat­lea­sing er klar al­le­re­de fra lan­ce­ring – de be­gyn­der på 6.995 kr. pr. må­ned inkl. moms og ser­vi­ce. Her­til kom­mer en førs­te­gang­sy­del­se på 50.000 kr. Pri­sen er ga­el­den­de for en lea­sing­pe­ri­o­de på 36 må­ne­der og med 20.000 km om året.

På sik­ker­heds­fron­ten ha­e­ver EKlas­sen og­så ni­veau­et i klas­sen med sy­ste­mer­ne pre-sa­fe im­pul­se si­de og pre-sa­fe so­und. Pre-sa­fe im­pul­se si­de be­står af luft­pu­der, som er pla­ce­ret i si­den af for­sa­e­der­nes ryg­la­en. Hvis sy­ste­met op­fat­ter en uund­gå­e­lig kol­li­sion, ak­ti­ve­res pu­der­ne ca. 200 mil­li­se­kun­der før sam­men­stø­det. Der­ved flyt­tes per­so­ner­ne i for­sa­e­der­ne ind mod mid­ten af bi­len og va­ek fra bi­lens si­der. Pre-sa­fe so­und er ba­se­ret på en men­ne­ske­lig re­fleks i øret. Hvis bi­len op­fat­ter en ri­si­ko for et sam­men­stød, ud­sen­des en lyd, der ak­ti­ve­rer den men­ne­ske­li­ge re­fleks i øret og der­med for­be­re­der pas­sa­ge­rer­nes ører på ly­den fra sam­men­stø­det. Die­sel og ben­zin med tur­bo Ved lan­ce­rin­gen vil Mer­ce­des ha­ve to mo­to­ral­ter­na­ti­ver klar: En E 220 d med en helt ny­ud­vik­let fi­re-cy­lin­dret tur­bo­di­e­sel­mo­tor og E 200 med en fi­re-cy­lin­dret tur­bo­ben­zin­mo­tor med 184 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.