Bjerg­be­sti­ger på fi­re hjul

BT - - BILER -

SPECIALBIL Hvad ve­jer dob­belt så me­get som en Ford Mon­deo, er hø­je­re end den er bred og ko­ster 4,4 mio. kr.? Det er ik­ke en Ma­ersk ship­pingcon­tai­ner, men en af de ab­so­lut mest op­sigtsva­ek­ken­de spe­ci­al­mo­del­ler, bi­lin­du­stri­en har pro­du­ce­ret la­en­ge – Mer­ce­des Gelän­dewa­gen 4x42. Ty­sker­ne tog al­le­re­de en plads i spe­ci­al­mo­del­ler­nes hall of fa­me med AMG G 63 6x6, en seks­hjul­struk­ken ud­ga­ve af Gelän­dewa­gen, el­ler G-Klas­sen som den kal­des nu, kom­plet med lad og ev­ner­ne til ek­strem ør­ken­kør­sel.

Det gik så frem­ra­gen­de med at sa­el­ge den til ør­ken­prin­ser, at det ik­ke er over­ra­sken­de, at der er ble­vet plads til end­nu en fan­ta­si­fuld, for­bløf­fen­de spe­ci­al­mo­del på ba­sis af G-Klas­se. 4x42 ta­ger må­ske nok ud­gangs­punkt i en stan­dar­dud­ga­ve af G-Klas­sens ny­e­ste af­tap­ning af G 500, men så bli­ver der el­lers skru­et op for spe­ci­al­de­le­ne for at få den iko­ni­ske fi­re­hjul­stra­ek­ker til at lig­ne en af de spe­ci­al­byg­ge­de Toy­o­ta Land Cru­i­se­re, du må­ske har set tromle rundt på de island­ske vulka­ner.

De sto­re me­ka­ni­ske aen­drin­ger lig­ger pri­ma­ert i et chas­sis og en un­der­vogn, der har me­re til­fa­el­les med det, man fin­der i den seks­hju­le­de 6x6 end stan­dard­mo­del­lens. Det for­holds­vis smal­le kar­ros­se­ri står på et chas­sis med en spor­vid­de, der er øget med 247 mm for og 264 mm bag, så der­for ser 4x42 ud som en ae­g­te monster­truck. Kul­fi­ber­ska­erm­for­ø­ger­ne da­ek­ker over nog­le se­ri­ø­se da­ek, der må­ler 335/40 på 22 tom­mer fa­el­ge, og mens de be­stemt er med til at ha­e­ve fri­høj­den til na­e­sten 44 cm, så sid­der det me­ka­ni­ske mester­styk­ke bag da­ek­ke­ne. Por­ta­laks­ler­nes ma­jesta­e­ti­ske navn hen­ty­der til, at aks­ler­ne ik­ke sid­der di­rek­te i linje med hju­le­ne og op­ha­en­ge­ne, men i ste­det sid­der hø­je­re op­pe i un­der­vog­nen. De me­get flek­sib­le hjul­op­ha­eng er som ar­me, der ra­ek­ker ned, og det gi­ver bi­lens us­a­ed­van­li­ge høj­de på 224 cm – og et us­and­syn­ligt sta­er­kt kort i ter­ra­en. Kan tå­le prygl og hård­hed Den al­min­de­li­ge G-Klas­se er en ma­ski­ne, der kan tå­le prygl og hård­hed, og med lidt tå­l­mo­dig­hed og de rig­tig grove da­ek ma­ser den sig gen­nem det me­ste. 4x42 bul­drer frem som en ustop­pe­lig ka­non­kug­le, der gi­ver den mid­ter­ste fin­ger til det, der for nor­ma­le bi­ler lig­ner sto­re for­hin­drin­ger. Fra la­e­der­tro­nen i den hø­je ka­bi­ne, som vir­ke­lig skal be­sti­ges med lidt til­løb gen­nem smal­le døråb­nin­ger, kan man se vidt og bredt, og selv om man kan se al­le kan­ter af det sko­tøjsa­e­ske-for­me­de kar­ros­se­ri, er det for det me­ste li­ge­gyl­digt; der er langt ned til de sto­re sten, og kun hvis tra­e­er­ne er kraf­ti­ge nok til at bli­ve stå­en­de, er de en trus­sel.

Sten så sto­re, at in­tet men­ne­ske vil kun­ne løf­te dem, stik­ker op i spo­re­ne på den bak­ke­de ter­ra­en­ba­ne i sven­ske Eke­by, hvor vi har få­et lov at bol­tre os med den spe­ci­el­le G-Klas­se. Den ty­ske in­struk­tør i pas­sa­ger­sa­e­det tra­ek­ker på skul­dre­ne, da vi na­er­mer os en vel­vok­sen kam­pe­sten på en skrå ned­kør­sel. Ba­re fremad, over ste­nen. Et mel­lem­hårdt dap på den stram­me spe­e­der, og et øje­blik se­ne­re et blødt bump, der stort set ik­ke for­plan­ter sig i bi­len. Vi har lagt ste­nen bag os, som om vi ba­re var kørt over en sim­pel kants­ten. Po­r­tal aks­ler­ne og de ek­stremt flek­sib­le op­ha­eng kan vri­de hju­le­ne og da­ek­ke­ne i ut­ro­li­ge vink­ler, så G 500 4x42 al­tid har et hjul på sik­ker grund.

Spe­ci­al­mo­del­len har selv­føl­ge­lig stan­dard­bi­lens tre me­ka­ni­ske spa­er – et for­an, et i mid­ten, et ved ba­gaks­len – re­duk­tions­gear og kor­te ud­ha­eng. For yder­li­ge uover­vin­de­lig­hed har G 500 4x42 dob­bel­te stød­da­em­pe­re og fjed­re ved hvert hjul, så be­last­nin­gen kan spre­des, og hvis bi­len skul­le kom­me ud af sit na­tur­li­ge ele­ment, lad os si­ge på en mo­tor­vej, hvor den fak­tisk kan nå ut­ro­li­ge 210 km/t, så er stød­da­em­per­ne adap­ti­ve. Vi kø­rer kun på grus, over sten og i slam, så det er umu­ligt at si­ge, om den vil fly­de som en luksus­li­mou­si­ne mel­lem Aal­borg og Kø­ben­havn, som Mer­ce­des el­lers hen­ty­der til, at den kan. Men her på ba­nen fly­der den frem, ak­kom­pag­ne­ret af en tord­nen­de V8’er, så frem­fa­er­den må­ske bedst kan sam­men­lig­nes med de sto­re luft­pu­debå­de, man ser i film fra sum­pe i det syd­li­ge USA. God fa­mi­lie Den­ne monster­truck vil­le nok og­så fø­les ustop­pe­lig og uover­vin­de­lig med en so­lid di­e­sel­mo­tor, men ud­sty­ret i mo­tor­rum­met er no­get me­re spek­taku­la­ert. Den 4-li­ter sto­re V8’er med bi­tur­bo er så ny, at den har pre­mi­e­re her i bi­len. Ge­ner­ne er eks­klu­si­ve, for ma­ski­nen med 422 hk er i fa­mi­lie med mo­to­ren i Mer­ce­des-AMG GT og C 63. In­tet un­der at den bul­drer som en klas­sisk ame­ri­kansk V8’er, og in­tet un­der at den med det sla­egtskab og­så er det mod­sat­te af en doven ame­ri­kansk mo­tor. Spe­e­de­rens kor­te, stram­me van­dring gør det sva­ert at do­se­re al­le kraefterne, men det bli­ver ik­ke me­get sjove­re end ba­re at gi­ve den gas, la­de fi­re­hjul­stra­ek og da­ek ar­bej­de – og fly­ve gen­nem et land­skab, som det kan va­e­re sva­ert at be­va­e­ge sig rundt i på gå­ben. Gå dog he­le vej­en Det er dyrt at la­ve no­get, der er så spe­ci­elt. G 500 4x42 er ik­ke den dy­re­ste G-wa­gen, for den plads ind­ta­ger den V12-ud­sty­re­de AMG G 65 til 5.230.308 kr. Men langt er der ik­ke ned til den­ne spe­ci­al­mo­del, som Mer­ce­des sa­el­ger til 4.363.824 kr. En G 500 med den sam­me nye mo­tor ko­ster 1.965.074 kr., men er man al­li­ge­vel i gang, hvor­for så ik­ke kø­be den ul­ti­ma­ti­ve ud­ga­ve, der kom­mer frem, hvor an­dre gi­ver op?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.