Brønd­by hen­ter to nye bom­be­re

BT - - SUPERLIGA -

Vi har de an­gri­be­re, vi ger­ne vil ha­ve nu, og folk skal da kom­me med vir­ke­lig go­de ar­gu­men­ter for, at vi skal slip­pe no­gen

IND­KØB sta­tus som sid­ste sa­e­sons top­sco­rer i den pol­ske ra­ek­ke, hvor han ly­ne­de 20 gan­ge in­den et mis­lyk­ket op­hold i ita­li­en­ske Car­pi.

»Vi er gla­de for de to hand­ler, men er og­så klar over, at ting ta­ger tid. Når en spil­ler ik­ke har spil­let så me­get (Wilczek har kun spil­let 115 min. si­den i som­mer, red.), ta­ger det tid. Til gen­ga­eld er han kom­met ind på et tids­punkt, hvor vi har tid til at ven­te på, at han kom­mer i gear, for­di vi har en so­lid, bred an­gri­ber­ko­ef­fi­ci­ent,« si­ger Tro­els Bech, der i Brønd­by­t­rup­pen kan no­te­re ny­til­kom­ne Ka­mil Wilczek, Te­emu Puk­ki, Jo­han El­man­der, Ron­nie Schwartz og til dels Magnus Eriks­son og den un­ge Da­ni­el Stück­ler som kan­di­da­ter til, hvad der i ef­ter­å­ret var en de­ci­de­ret an­gri­ber­po­si­tion i Tho­mas Franks 4-2-3-1-for­ma­tion. Over­ve­jer at spil­le 4-4-2 Til­gan­gen af Ka­mil Wilczek har da og­så gi­vet end­nu me­re grund til at ta­en­ke over at spil­le med en 4-4-2-op­stil­ling.

»Det er et tra­e­ner­valg, hvor­dan vi spil­ler, men der har helt klart va­e­ret over­vej­el­ser i den ret­ning. Jeg har set Tho­mas Frank ud­ta­le sig om, at det er rart, at det tak­tisk gi­ver ham mu­lig­hed for i hø­je­re grad at spil­le med to frem­me,« for­kla­rer Tro­els Bech, der da hel­ler ik­ke me­ner, at klub­ben nu har en over­flod af an­gri­be­re og der­for i ud­gangs­punk­tet af­vi­ser salg.

»Når vi nu for­ven­ter, at der kan va­e­re et til­løb for Wilczek, ap­pel­le­rer det ik­ke til, at vi skal af med no­gen. Nu har bå­de Ron­nie Schwartz og Magnus Eriks­son over­stå­et den pe­ri­o­de på et halvt år, hvor de ik­ke har spil­let så me­get, så jeg an­ta­ger, at de er klar til at ta­ge det na­e­ste skridt. Så hel­ler ik­ke det ap­pel­le­rer til, at vi skal af med dem og så er­stat­te dem med en, der skal ha­ve et til­løb,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Vi har de an­gri­be­re, vi ger­ne vil ha­ve nu, og folk skal da kom­me med vir­ke­lig go­de ar­gu­men­ter for, at vi skal slip­pe no­gen. Men det er jo sket før, at folk er kom­met med over­be­vi­sen­de ar­gu­men­ter,« ly­der det fra Brønd­by-che­fen, der be­ret­ter om, at ind­kø­bet af en ny an­gri­ber og­så skal ses i det lys, at der ik­ke har va­e­ret til­freds­hed med må­l­for­men fra de an­dre an­gri­be­re på isa­er hjem­me­ba­ne.

»Vi har nog­le dyg­ti­ge an­gri­be­re, men jeg ved og­så, at der skal step­pes op for vo­res an­gri­be­re. Vi har kun la­vet seks mål i ni hjem­me­kam­pe, og vi for­ven­ter me­re, og der­for vil jeg ger­ne hja­el­pe til, at vo­res tra­e­ne­re får fle­re valg­mu­lig­he­der på an­gri­ber­po­sten. Jeg sy­nes, at vo­res an­gri­be­re er rig­tig go­de og har be­vist, at de har et højt ni­veau, men det skal va­e­re end­nu hø­je­re, for at vi kan nå vo­res sa­e­son­mål,« si­ger Tro­els Bech, der ik­ke nød­ven­dig­vis er fa­er­dig med det trans­fer­vin­due, der slut­ter, når ja­nu­ar er om­me.

»Der skal man­ge fug­le på ta­get, før man får en i hån­den, og som den am­bi­tiø­se klub, vi er, er jeg al­tid ude i mar­ke­det, når mu­lig­he­den op­står, men det er ik­ke gi­vet, at der kom­mer til at ske me­re.«

Brønd­by be­ta­ler 1,7 mil­li­o­ner kro­ner for Ka­mil Wilczek, mens Gustaf Nils­son nu­va­e­ren­de klub Fal­ken­bergs FF over sven­ske me­di­er har op­lyst, at pri­sen for de­res guld­fugl er den hø­je­ste i klub­bens hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.