KLAS­SENS GLA

BT - - EM I HÅNDBOLD -

GEN­NEM­BRUD EM-slut­run­den be­va­e­ger sig ind i sin af­gø­ren­de fa­se. Dan­mark har ef­ter tre sej­re på stri­be ik­ke me­get at brok­ke sig over, når det kom­mer til re­sul­ta­ter­ne. Til ti­der har spil­let ik­ke va­e­ret helt op­pe at rin­ge, men det har der va­e­ret råd for. Mens Mik­kel Han­sen kom i gang i sej­ren over Un­garn, har en an­den min­dre pro­fi­le­ret ka­rak­ter på det dan­ske lands­hold stil­le og ro­ligt be­va­e­get sig na­er­me­re ram­pe­ly­set på den sto­re sce­ne. Mod Un­garn fik han chan­cen fra start. Og den greb han.

24-åri­ge Mads Mensah Lar­sen er i gang med sin fjer­de slut­run­de med det dan­ske lands­hold, men han mang­ler end­nu at få det helt sto­re lands­holds­gen­nem­brud. Ef­ter so­li­de pra­e­sta­tio­ner i grup­pe­spil­let kan mel­lem­run­den vi­se sig at bli­ve net­op det for Rhe­in-Neck­ar Löwen­spil­le­ren. Hu­mør­spra­engt lat­ter Den tid­li­ge­re Kol­ding Kø­ben­havn-tra­e­ner Hen­rik Kron­borg hav­de Hol­ba­ekdren­gen un­der si­ne vin­ger i 2010/11-sa­e­so­nen, da den un­ge bag­spil­ler var ud­le­jet fra AG Kø­ben­havn til Nord­s­ja­el­land Hånd­bold.

»Han har jo al­le­re­de spil­let fan­ta­sti­ske kam­pe i Cham­pions Le­ague på hø­je­ste ni­veau, men man kan hå­be på, at han i mel­lem­run­den mod de sta­er­ke­re mod­stan­de­re kan fort­sa­et­te det go­de spil og de go­de tak­ter, han har vist. Kan han det, sy­nes jeg, man kan kal­de det et lands­holds­gen­nem­brud for ham,« si­ger Kron­borg.

I de to før­ste EM-kam­pe mod Rusland og Un­garn blev lands­hol­det skudt i sko­e­ne, at der ude fra set mang­le­de vild­skab og ud­strå­ling, når man score­de. Det har Mensah bragt til ba­nen, me­ner Kron­borg.

»Han har en fan­ta­stisk ud­strå­ling, når han spil­ler og lyk­kes med tin­ge­ne. Han har en smit­ten­de ener­gi, som han er god til at over­fø­re til an­dre. Uden for ba­nen er det hans me­get ka­rak­te­ri­sti­ske grin, som al­le i hånd­bold­mil­jø­et vil kun­ne nik­ke gen­ken­den­de til og ha­ve hørt. Jeg tror ik­ke, du fin­der et men­ne­ske, der vil kun­ne si­ge no­get skidt om Mads. På ba­nen er det hans ener­gi og hans sig­na­ler til med­spil­ler­ne om, at vi skal lyk­kes med det her. Man kan al­tid reg­ne med en ind­sats på 100 pro­cent fra Mads.«

Det kan va­e­rel­ses – og lands­holdskam­me­rat Casper U. Mor­ten­sen skri­ve un­der på.

»Han la­ver al­tid en mas­se fis og bal­la­de med et stort smil. Det smit­ter rig­tig me­get af, for Mads er stort set al­tid i godt hu­mør. Det er en hu­mør­spra­engt lat­ter, der ba­re smit­ter. Når han gri­ner, så gri­ner an­dre og­så. Man kan ik­ke la­de va­e­re,« si­ger han om Mensah.

Men man skal ik­ke la­de sig sny­de af det bli­de va­e­sen, for­sik­rer Hen­rik Kron­borg. Mensah er klar til at gri­be mu­lig­he­den, når det ga­el­der.

»Han tør godt at ta­ge chan­cer­ne. Det er ik­ke uover­ve­jet på no­gen må­de, men når det spid­ser til, tør han. Han er ik­ke så im­po­ne­ret af, hvem han li­ge skal spil­le imod. Det var han hel­ler ik­ke den­gang, jeg hav­de ham. Da klø­e­de han ba­re på og gik til den. Psy­kisk er han og­så ut­ro­lig sta­erk, og han er mod­net utro­ligt me­get. Hans uim­po­ne­re­de til­gang i al­le li­vets fa­ser er en stor kva­li­tet ved ham,« si­ger han og til­fø­jer:

»Det ene­ste ne­ga­ti­ve, der er at si­ge om ham, er, at han er dår­lig til at spil­le in­den­dørs fod­bold. Han er nok en af de dår­lig­ste hånd­bold­spil­le­re til fod­bold, jeg har haft,« stor­gri­ner Kron­borg. Holdt jul med tra­e­ne­ren Da den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Ni­ko­laj Ja­cob­sen blev tra­e­ner i ty­ske Rhe­in-Neck­ar Löwen i som­me­ren 2014, hen­te­de han Mensah til klub­ben, ef­ter de hav­de ar­bej­det sam­men i to år i Aal­borg Hånd­bold. De ken­der hin­an­den lidt bed­re end an­dre tra­e­ne­re og spil­le­re.

»Vi ken­der jo hin­an­den rig­tig godt og har hyg­get os sam­men. Mads og jeg holdt jul sam­men, for vi kun­ne ik­ke nå hjem fra Tys­kland. Vi har et fint for­hold, som må­ske er lidt ta­et­te­re end så man­ge an­dre uden for ba­nen. I Aal­borg til­brag­te vi ik­ke spe­ci­elt me­get tid sam­men, men ef­ter vi er kom­met til Tys­kland, kan man vel godt si­ge, at Mads er ble­vet en lil­le del af fa­mi­li­en. Mi­ne børn - spe­ci­elt min søn - er rig­tig glad for Mads.«

»Det vil jeg da si­ge, han er godt på vej til. Han har spil­let rig­tig godt i de før­ste tre kam­pe.«

»Det vil jeg ik­ke si­ge. Det har det va­e­ret un­der EM, men jeg ser Mads og Ras­mus Lau­ge som to li­ge­va­er­di­ge play­ma­ke­re. Beg­ge har an­dre rol­ler på klubhol­det. Mads gør det fint, men det er godt at ha­ve to så dyg­ti­ge spil­le­re. Så bli­ver det og­så da­ge­ne, der af­gør, hvem der li­ge spil­ler af de to. Det kan li­ge så vel aen­dre sig i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Men li­ge nu er det Mads, der har for­må­et at sa­et­te spil­let på den bed­ste må­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.