Ba­enk Lau­ge brug Mensah

BT - - EM I HÅNDBOLD -

GUD­MUN­DUR GUD­MUNDS­SON ER rø­get ned med fe­ber i den dan­ske EM-lejr i Wro­claw. Det for­hin­drer dog na­ep­pe isla­en­din­gen i at ta­en­ke på hånd­bold i hvert ene­ste våg­ne se­kund. Så­dan er han nu en gang ind­ret­tet. HER ER SPØRGS­MÅ­LET, om ik­ke land­stra­e­ne­rens tan­ker blandt an­det kred­ser om, hvem der li­ge nu er første­valg på play­ma­ker­po­sten. Her har EM nem­lig ik­ke ud­vik­let sig som for­ven­tet.

Gud­munds­son tog af sted til slut­run­den med den kla­re over­be­vis­ning, at Ras­mus Lau­ge var hans sik­re kort på den po­si­tion. Den 24-åri­ge Flens­burg-Han­dewitt-spil­ler har haft en stor halvsa­e­son i dan­sker­klub­ben, og bå­de land­stra­e­ne­ren og man­ge af hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de sto­re for­håb­nin­ger til, at det var i Po­len, Lau­ge de­fi­ni­tivt vil­le sa­et­te sig på rol­len som styr­mand. Og sam­ti­dig tra­e­de i ka­rak­ter som den trus­sel fra bag­ka­e­den, der vil­le for­hin­dre, at mod­stan­der­ne kun­ne ’nø­jes’ med at fo­ku­se­re på Mik­kel Han­sen, når Dan­mark an­gri­ber. For nu at tra­ek­ke det så­dan lidt groft op.

Men Lau­ge har slet ik­ke pra­este­ret i det ind­le­den­de grup­pe­spil. Mod Rusland var det i stør­ste­delen af kam­pen skidt el­ler ano­nymt, mod Mon­te­ne­gro var det de­ci­de­ret dår­ligt, og i Un­garn-kam­pen blev det så kun til tre mi­nut­ter, for­di han var tra­et og føl­te sig util­pas.

Uan­set om Lau­ge er fuld­sta­en­dig fit for fight til bra­get mod Spa­ni­en, bør han imid­ler­tid va­e­re at fin­de på ba­en­ken fra start. Det er i hvert fald mit in­put til Gud­munds­son i sygesengen. For Mads Mensah har va­e­ret klart bed­re som spilsty­rer indtil vi­de­re. Me­re di­rek­te og me­re kom­pro­mis­løs. Mads Mensah har va­e­ret klart bed­re som spilsty­rer indtil vi­de­re. Me­re di­rek­te og me­re kom­pro­mis­løs HANS ENER­GI OG vild­skab gav Dan­mark en fly­ven­de start på kam­pen mod Un­garn, mens dan­sker­ne med Lau­ge på ba­nen fra start kom hal­ten­de i gang i de to før­ste kam­pe. Den for­skel be­hø­ve­de man in­gen hånd­bold-ek­sa­men for at få øje på.

Mensah har va­e­ret rig­tig dyg­tig til at brin­ge tem­po ind i det dan­ske spil og til at is­ce­nesa­et­te Mik­kel Han­sen, der ser ud til at tri­ves bed­re med sin tid­li­ge­re AGK-klubkam­me­rat som play­ma­ker. Det skyl­des blandt an­det, at Mads Mensah for­mår at ska­be me­re plads til Mik­kel Han­sen, for­di han er sta­er­ke­re i mand-mand­spil­let end Lau­ge - der­for vin­der Mensah helt sim­pelt fle­re af si­ne du­el­ler, og det gi­ver bed­re ar­bejds- og skud­be­tin­gel­ser for Mik­kel Han­sen. Har han det, er Dan­marks vin­der­chan­cer mar­kant for­bed­ret.

Så smid Lau­ge på ba­en­ken mod Spa­ni­en, og giv en formsta­erk Mads Mensah et skud fra start.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.